ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์


ดร.โกศล ใสขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต


ตารางเรียนภาค 1/2559

 สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

  เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน  

   

  ข่าวทุนการศึกษา  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2559 

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน มิถุนายน 2559
     
วัน เดือน ปี กิจกรรม งาน / ฝ่าย
20 กรกฎาคม 2559 วันหยุดเข้าพรรษา  
20-23 กรกรฎาคม 2559 กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาดส่วนภูมิภาคที่จังหวัดตรัง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน, IP Foriegn Teacher / Admin Meeting IP
21,22 กรกฎาคม 2559 ซ้อมเชียร์กีฬาสี คาบ 9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21-23 กรกรฎาคม 2559 SMART Camp For M1-M3,English For Proficiency Training for M.4 - M6 IP
25 กรกรฎาคม 2559 ติดตามการค้างเงินระดมทรัพยากรครั้งที่ 2 การเงิน
  Five IP Students Representative Joining Wat Nai Rong International Conference in Bangkok IP
26 กรกรฎาคม 2559 เงินเดือนออก การเงิน
26 กรกรฎาคม 2559 ประชุมฝ่ายบริหารกำหนดนโยบายโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มนโยบายและแผนงาน
25-31 กรกรฎาคม 2559 IPC :Holidays IP
28-29 กรกรฎาคม 2559 ซ้อมเชียร์กีฬาสี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 กรกรฎาคม 2559 IP Foreign Teacher Syllabus Development Lesson Plan IP
28 กรกรฎาคม 2559 ประชุมครูประจำชั้น IP ครั้งที่ 4 IP
29 กรกรฎาคม 2559 ประชุมครู บริหารงานบุคคล
29 กรกรฎาคม 2559 รายงานการไปราชการส่ง สพม.14 บริหารงานบุคคล
29 กรกรฎาคม 2559 ส่งบันทึกการสอน สำรวจเวลาเรียน วิชาการ
30-31 กรกรฎาคม 2559 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting ) กิจการนักเรียน

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »25 กรกฎาคม 2559 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาจีนทั้งระดับประถมและมัธยม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ใหม่) [ภาพกิจกรรม]
 • »22-24 กรกฎาคม 2559 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เข้าค่ายพุทธบุตร - ธรรมจาริณี ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) [ภาพกิจกรรม]
 • »22 กรกฎาคม 2559 โครงการจัดอบรมเทคนิคภ่ายภาพเบื้องต้น ในหัวข้อ หลงรัก ส.ภ.ก. จัดโดยงานศูนย์สื่อและเทคโนโลยี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา(ใหม่) [ภาพกิจกรรม]
 • »22 กรกฎาคม 2559 แผนการเรียนภาษาจีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ลงนามบันทึกความร่วมมือการสอบวัดระดับภาษาาจีน HSK โดยใช้ Internet Base กับผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้อง 114 [ภาพกิจกรรม]
 • »22 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการประเมินติดตามตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด สพม.14 มาประเมินการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้อง 114 [ภาพกิจกรรม]
 • »21 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการนักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนที่มีอายุ 18 ขึ้นไป ให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 [ภาพกิจกรรม]
 • »21 กรกฎาคม 2559 รองผู้อำนวยการณัฐวัฒน์ ไผทรัตนเศรณี พร้อมด้วยคณะครูของโรงเรียนสตรีภูเก็ตที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รับการติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการจากคณะครูโรงเรียนมหิดลวิริยานุสรณ์ ณ ห้อง 114 [ภาพกิจกรรม]
 • »21 กรกฎาคม 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าฟังการสอนเสริมภาษาอังกฤษ English We like ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »19 กรกฎาคม 2559 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดวิชิตสังฆาราม [ภาพกิจกรรม]
 • »18 กรกฎาคม 2559 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและนายพงศ์ไพศาล วิริยนุกูลวงศ์ เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมพิธีวันแห่งเกียรติยศประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »17 กรกฎาคม 2559 เด็กหญิงญาดา สัจจากุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล "นักร้องยอดเยี่ยม" จากวงดนตรีศรีนครินทร์ (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต) ในการแข่งขันการประกวดวงดนตรีร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา รอบคัดเลือก ภาคใต้ "บทเพลงรักแผ่นดิน" ปีที่ 6 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [ภาพกิจกรรม]
 • »16 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมการอบรมหมากกระดาน ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »15-16 กรกฎาคม 2559 โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดโดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและหอประชุมมะฮอกกานีโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »11 กรกฎาคม 2559 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา จากคณะกรรมการประเมินของ สพม.14 [ภาพกิจกรรม]
 • »10 กรกฎาคม 2559 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ เยาวชนภูเก็ต รู้หลักชีวิต พิชิตภัยทั้งปวง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »9 กรกฎาคม 2559 คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตเข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู้ประชาคมอาเซียน ''การขับเคลื่อนการนำ Asean Curriculum Sourcebook สู่การปฎิบัติ'' [ภาพกิจกรรม]
 • »7 กรกฎาคม 2559 การมอบทุนการศึกษาศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต รุ่น 34 บางใหญ่ ณ ห้อง 114 [ภาพกิจกรรม]
 • »5 กรกฎาคม 2559 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โดยเชิญวิทยากรคือคุณสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตมาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 4 ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »5 กรกฎาคม 2559 นักเรียนศิษย์เก่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ในปีการศึกษา 2558 มอบเงินช่วยเหลือแก่ครูวิทยา โบราณบุปผา โดยมีพี่สาวของครูวิทยาเป็นผู้รับมอบ มีผู้อำนวยการโกศล ใสขาว และครูเอกชัย บัวทอง เป็นพยานในการมอบ [ภาพกิจกรรม]
 • »2 กรกฎาคม 2559 รองผู้อำนวยการจินตภา เลิศสกุล และรองผู้อำนวยการจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ตไปมอบพวงหรีดและไว้อาลัยคุณพ่อเที่ยนหลาย โภคาพันธ์ ณ วัดพุทธมงคลนิมิตร อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »4 กรกฎาคม 2559 สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรมทอล์คโชว์ เพื่อแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยคุณอรสา โตสว่าง ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »4 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มาให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การแปรงฟันที่ถูกวิธี ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »2 กรกฎาคม 2559 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5-9 เข้าร่วมแข่งขันกองเชียร์ในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ สนามที่ 1 จัดโดยบริษัท TOYOTA ประเทศไทย จำกัด ณ สวนสาธารณะ สะพานหิน [ภาพกิจกรรม]
 • »1 กรกฎาคม 2559 รองผู้อำนวยณัฐวัฒน์ ไผทรัตนเศรณี รองผู้อำนวยการจินตภา เลิศสกุล และรองผู้อำนวยการธีระชัย รัตนรังษี ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร เมื่อวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2559 จัดโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส [ภาพกิจกรรม]
 • »1 กรกฎาคม 2559 ผู้บังคัญบัญชาลูกเสือ เนตรนารี พร้อมด้วยตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สนามสุระกุล [ภาพกิจกรรม]
 • »1 กรกฎาคม 2559 นักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการ AFS กล่าวคำอำลา และกล่าวแสดงความรู้สึก เนื่องในครบกำหนดเดินทางกลับประเทศ [ภาพกิจกรรม]
 • »1 กรกฎาคม 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบวัดความรู้ภาษาฝรั่งเศส มาตรฐานสากล [ภาพกิจกรรม]
 • »28 มิถุนายน 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา โดยครูสมศรี ธรรมสารโสภณ และครูชัย ลาภเพิ่มทวี ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย [ภาพกิจกรรม]
 • »27 มิถุนายน 2559 บริษัท โตโยต้า ประเทศไทย ถ่ายทำสกู๊ปรายการโปรโมทกีฬารถยนต์ทางเรียบ ณ สนามที่ 1 จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »27 มิถุนายน 2559 นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนหลักสูตรนานาชาติ (IP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เข้าฟังการอบรมในโครงการ จุดประกายความฝันนักวิทย์ศาสตร์ ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »26 มิถุนายน 2559 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาน พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนภูเก็ตรักษ์หาด โรงเรียนสตรีภูเก็ต รับมอบธงพร้อมประกาศนียบัตร จาก นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »26 มิถุนายน 2559 ตัวแทนคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมกิจกรรมประชาร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานเวทีกลางสะพานหิน [ภาพกิจกรรม]