ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์


ดร.โกศล ใสขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต


ตารางเรียนภาค 1/2558


สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
  จัดซื้อจัดจ้าง 
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมเดือน กันยายน - ตุลาคม 2558
2,9,16 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ฯ (คตส.)
18 กันยายน 2558 ส่งบันทึกการสอน สำรวจเวลาเรียน
18 กันยายน 2558 เปิดเวทีศักยภาพนักเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
18,22,24 กันยายน 2558 นักเรียน ม.1,2,3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
21,23,25 กันยายน 2558 นักเรียน ม.4,5,6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
18-25 กันยายน 2558 ตรวจข้อสอบทุกวิชา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
25-29 กันยายน 2558 โครงการ SSP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 -3/2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกโรงเรียน
26-28 กันยายน 2558 ครูประจำวิชาทุกวิชา จัดทำสมุดเก็บคะแนนให้เรียบร้อย พร้อมตรวจทานให้ถูกต้อง
30 กันยายน 1,2 ตุลาคม 2558 นักเรียนโครงการ SSP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1,5/1 ไปเข้าค่าย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
29 กันยายน 2558 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา สังคม ฯ ภาษาไทย กรอกคะแนนผลการเรียนห้อง 421,422 (08.30-16.00 น.)
30 กันยายน 2558 ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การงานอาชีพ ฯ ครูชาวต่างชาติ กรอกคะแนนผลการเรียนห้อง 421,422 (08.30-16.00 น.)
1 ตุลาคม 2558 งานวัดผลพิมพ์ผลการเรียนรายวิชาเพื่อตรวจทาน
2 ตุลาคม 2558 หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ได้รับมอบหมาย รับผลการเรียนที่ห้องวัดผลเพื่อตรวจทาน (08.30 น.) และ วัดผลกลุ่มสาระแก้ไขผลการเรียนที่ผิดพลาด ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปีสตรีภูเก็ต (13.00-16.00 น.)
3 ตุลาคม 2558 งานวัดผลพิมพ์ผลการเรียนรายบุคคล
5 ตุลาคม 2558 ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนรายบุคคล เข้าแฟ้มประจำตัวนักเรียนที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
6 ตุลาคม 2558 ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น และนักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวที่ครูที่ปรึกษา
6-8 ตุลาคม 2558 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
7-8 ตุลาคม 2558 จัดทำแผนกลยุทธิ์ ปี 2559-2561 และแผนปฏิบัติการประจำปี
9 ตุลาคม 2558 ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัว คร้งที่ 1 (ภาคเช้า) และหัวหน้ากลุ่มสาระ ส่งฝ่ายบริหารงานวิชาการไม่เกิน 16.00 น.
13-21 ตุลาคม 2558 เทศกาลกินผัก
10-25 ตุลาคม 2558 ปิดภาคเรียนที่ 1/2558
23 ตุลาคม 2558 วันปิยมหาราช
26 ตุลาคม 2558 เปิดภาคเรียนที่ 2/2558
  ภาพกิจกรรม


ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา
   


หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   รอง ผอ.ฝ่ายธุรการ
104   ธุรการ
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   แผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส