ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

ประวัติผู้อำนวยการ

ตารางเรียนภาค 2/2559

 สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

  เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน  

   

ข่าวรับสมัครงาน  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2559 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน ธันวาคม 2559
     
วัน เดือน ปี กิจกรรม งาน / ฝ่าย
5 ธันวาคม 2559 หยุด  
7,14,21,28 ธันวาคม 2559 ประชุมฝ่ายบริหารวิชาการ วิชาการ
12 ธันวาคม 2559 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  
21-23 ธันวาคม 2559 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ จังหวัดระนอง วิชาการ
24-25 ธันวาคม 2559 สอบ 9 วิชาสามัญ วิชาการ
27,29 ธันวาคม 2559 สอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาการ
26,28,30 ธันวาคม 2559 สอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการ
30 ธันวาคม 2559 ส่งบันทึกหลังสอน สำรวจเวลาเรียนครั้งที่ 2 วิชาการ

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »29 พฤศจิกายน 2559 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.14 ระดับจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »26 พฤศจิกายน 2559 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูผู้ปฏิบัติงาน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »25 พฤศจิกายน 2559 ผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยตัวแทนลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามสุระกุล [ภาพกิจกรรม] 
 • »25 พฤศจิกายน 2559 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ ฯ [ภาพกิจกรรม] 
 • »25 พฤศจิกายน 2559 การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ การสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [ภาพกิจกรรม] 
 • »24 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมส่ง ผู้อำนวยการ ดร.โกศล ใสขาว สู่รั้วฟ้า-ขาว ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย [ภาพกิจกรรม] 
 • »24 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาวิชาทหารทำพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »24 พฤศจิกายน 2559 เด็กหญิงญาดา สัจจากุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ณ ห้องสึนามิ [ภาพกิจกรรม] 
 • »24 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการนักเรียน โดย นางสาวนมิตา สุขอนันต์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม และรองผู้อำนวยการถิรฉัตร คงจันทร์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ [ภาพกิจกรรม] 
 • »23 พฤศจิกายน 2559 แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม และ รองผู้อำนวยการถิรฉัตร คงจันทร์ สู่รั้วขาว - น้ำเงิน ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »22 พฤศจิกายน 2559 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนขอเข้ามาศึกษาแนวการจัดการเรียนการสอน โครงการหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อประกอบการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »22 พฤศจิกายน 2559 แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมงานเลี้ยง "อำลาด้วยใจ...สายใยยังผูกพัน ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต" ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »22 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ตทำกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ภาพกิจกรรม] 
 • »21 พฤศจิกายน 2559 โครงการหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงจัดกิจกรรม International Day ให้กับนักเรียนหลักสูตรเคมบริดจ์ ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ เกิดความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานและแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมตระหนักว่าในการแก้ปัญหาย่อมมีหลายแนวทางให้เลือก [ภาพกิจกรรม] 
 • »21 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม TARO To School 2016 ค้นหาตัวตนสู่ทางแห่งอนาคต ในคาบ 9 ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม] 
 • »21 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบธรรมะสนามหลวง ประจำปี 2559 ธรรมศึกษาชั้นตรี สนามสอบโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »21 พฤศจิกายน 2559 คุณนิวัฒน์ เอ่งฉ้วน และคุณอรีชลีฬห์ ทวีวงศ์สุนทร มอบทุนการศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการจินตภา เลิศสกุล เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]