ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์


ดร.โกศล ใสขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต


ตารางเรียนภาค 1/2559

 สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
  ข่าวทุนการศึกษา  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2559 

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13


 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2559
9 เมษายน 2559 มอบตัวนักเรียน ม.1 โครงการพิเศษ และห้องเรียนปกติ
10 เมษายน 2559 มอบตัวนักเรียน ม.4 โครงการพิเศษ และห้องเรียนปกติ
10 พฤษภาคม 2559 เตรียมความพร้อมนักเรียน ม.4
11 พฤษภาคม 2559 เตรียมความพร้อมนักเรียน ม.1
12 พฤษภาคม 2559 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559
13 พฤษภาคม 2559 อบรมจริยธรรมครู
16 พฤษภาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »6 เมษายน 2559 การยืนยันสิทธิและปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »31 มีนาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม (Site Visit) โรงเรียนที่ได้รับการรับรองรางวัล OBEC-QA [ภาพกิจกรรม]
 • »29 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการ ดร.โกศล ใสขาว ร่วมแสดงความยินดี แก่นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและเป็นผู้อำนวยการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »25 มีนาคม 2559 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ทำบุญเลี้ยงพระประจำปีเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี ผู้อำนวยการโกศล ใสขาว คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมกิจกรรม [ภาพกิจกรรม]
 • »24 มีนาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก จ.อุดรธานี เดินทางมาศึกษาดูงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »23 มีนาคม 2559 รองผู้อำนวยการณัฐวัฒน์ ไผทรัตนเศรณี ประชุมและชี้แจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2559 ด้วยการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ [ภาพกิจกรรม]
 • »22 มีนาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับนายจารุวัฒน์ จันทร์เส้ง และนางจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ พร้อมคณะครูที่มาส่ง ในโอกาสบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้องโสตทัศนศึกษาใหม่ [ภาพกิจกรรม]
 • »20 มีนาคม 2559 บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการปกติ [ภาพกิจกรรม]
 • »13 มีนาคม 2559 รองผู้อำนวยการ จินตภา เลิศสกุลพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสนับสนุน วางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร [ภาพกิจกรรม]
 • »13 มีนาคม 2559 การรายงานตัวและปฐมนเทศนักเรียนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 [ภาพกิจกรรม]
 • »8-11 มีนาคม 2559 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่ช่วยงานเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุุณลักษณะไม่พึงประสงค์ ณ สำนักงานการศึกษาธิการ ภาค 10 [ภาพกิจกรรม]
 • »8-11 มีนาคม 2559 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ สำนักงานการศึกษาธิการภาค 10 [ภาพกิจกรรม]
 • »5 มีนาคม 2559 โรงเรียนพะเยาพิทยามาดูงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »3 มีนาคม 2559 การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตราฐานสากลระดับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »29 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่น รชตธารา 106 [ภาพกิจกรรม]