ประกาศนักเรียนโครงการพิเศษ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ให้ผู้ปกครอง Download เอกสารเพื่อใช้ในการมอบตัวนักเรียน (ม.1 มอบตัววันที่ 7 เมษายน 2561 , ม.4 มอบตัว 8 เมษายน 2561) โดย Download เอกสารดังต่อไปนี้
    สิ่งที่ต้องเตรียมและนำมาในวันมอบตัว [Download]
    ใบมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสตรีภูเก็ต [Download]
    แบบบันทึกความเข้าใจของผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2561 [Download]
    แบบเก็บข้อมูลทะเบียนรายบุคคล   [หน้าที่ 1]   [หน้าที่ 2]
  ** หรือ ผู้ปกครองสามารถมารับเอกสารดังกล่าวได้ที่ ห้องกิจการนักเรียน (113) **
------------------------------------------------------------------------------
 
กำหนดการรับ ปพ.1
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ หอประชุมการเวก เวลา 09.00 น.
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ หอประชุมการเวก เวลา 09.00 น.
 
Enter Site