ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์
สถิติการใช้เว็บไซต์


เริ่มนับสถิติ : 8 พฤษภาคม 2560


นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ตารางเรียนภาค 1/2560

 สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่นClick Link ชม "เหมันต์ที่ผ่านพ้นไป" : https://youtu.be/OrcnP8Sp_a0
  จัดซื้อจัดจ้าง 
  ข่าวทุนการศึกษา  
ข่าวรับสมัครงาน  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2560 

1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10        
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12  

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
   
วัน เดือน ปี กิจกรรม
15 พฤษภาคม 2560 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
16 พฤษภาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
17,24,31 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและงานวิชาการ
18 พฤษภาคม 2560 นักเรียนเลือกกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
16-24 พฤษภาคม 2560 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
24 พฤษภาคม 2560 ส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
25 พฤษภาคม 2560 นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
2 มิถุนายน 2560 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
7,14,21,28 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและงานวิชาการ
7 มิถุนายน 2560 ครูประจำวิชาส่งแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายบุคคล
7 มิถุนายน 2560 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
15 มิถุนายน 2560 วันไหว้ครู
30 มิถุนายน 2560 ส่งบันทึกการสอน สำรวจเวลาเรียน ครั้งที่ 1

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »23 พฤษภาคม 2560 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »23 พฤษภาคม 2560 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล และ Gift Voucher ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ณ ภูเก็ตโกรเซอรี่ (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี) [ภาพกิจกรรม] 
 • »23 พฤษภาคม 2560 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสืบสานศาสตร์ของพระราชา และศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา [ภาพกิจกรรม] 
 • »22 พฤษภาคม 2560 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม] 
 • »22 พฤษภาคม 2560 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พบปะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »17 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากโรงแรมฮิลตันภูเก็ต แนะแนวทางการทำงานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »18 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสตรีภูเก็ตรับการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [ภาพกิจกรรม] 
 • »17 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูและผู้จัดทำพจนานุกรมภาษาถิ่น ถวายพจนานุกรมภาษาถิ่นภูเก็ต พุทธศักราช 2560 ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »15 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนผู้บริหารและนักเรียนร่วมงานแถลงข่าว การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ TOYOTA MOTORSPORT 2017 ณ โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »15 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม ผู้บริหารและคณะครู ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »12 พฤษภาคม 2560 บรรยากาศการปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »11 พฤษภาคม 2560 บรรยากาศการปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »11-12 พฤษภาคม 2560 โครงการพัฒนาครูผู้สอนคอมพิวเตอร์สู่ศตวรรษที่ 21 ณ ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปีสตรีภูเก็ต (อาคารสหกรณ์) [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมการสอนปรับพื้นฐาน แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 พฤษภาคม 2560 รองผู้อำนวยการธีระชัย รัตนรังษี พร้อมด้วยคณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้สากล [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดวิชิตสังฆาราม เนื่องในวันวิสาขบูชา [ภาพกิจกรรม] 
 • »9 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อของนางสาววรัญญา สุขลิ้ม เจ้าหน้าที่พัสดุ ณ วัดป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »5 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ พ.ต.ท.ประเสริฐ ณ ถลาง บิดาคุณสุธิดา ศิลปานนท์ ภรรยาคุณสมชาย ศิลปานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมาศึกษาดูงานการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ภาพกิจกรรม] 
 • »3 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพคุณแม่ของคุณครูทิพย์วรรณ ลีลาอริยะ ณ วัดแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 พฤษภาคม 2560 บรรยากาศการสอนปรับพื้นฐานให้นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 พฤษภาคม 2560 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM) ประถมศึกษา ศูนย์การฝึกอบรมประจำจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »24 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้การต้อนรับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และโรงเรียนระยองวิทยาคม เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »26 เมษายน 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA ปี 2559-2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »26 เมษายน 2560 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM) มัธยมต้น ศูนย์การฝึกอบรมประจำจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »24 เมษายน 2560 การบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระหว่างโรงเรียนสตรีภูเก็ต กับ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ [ภาพกิจกรรม] 
 • »22-24 เมษายน 2560 บรรยากาศการสอบครูผู้ช่วย ปี 2560 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนามสอบโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »19-21 เมษายน 2560 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM มัธยมปลาย ศูนย์การฝึกอบรมประจำจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »20 เมษายน 2560 การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »19 เมษายน 2560 การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »9 เมษายน 2560 การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 เมษายน 2560 รองผู้อำนวยการจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ และรองผู้อำนวยการธีระชัย รัตนรังษ๊ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »3 เมษายน 2560 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมกิจกรรม "สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สตรีภูเก็ต ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต" [ภาพกิจกรรม] 
 • »3-4 เมษายน 2560 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต "การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 " ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]