ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ตารางเรียนภาค 2/2559

 สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

 การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560  
 
กำหนดการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560
  - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
  - ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรนานาชาติ IP และ IPC
  รับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 สามารถซื้อระเบียบการรับสมัครได้
ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
 
งานรับนักเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข่าวรับสมัครงาน  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2559 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน มกราคม 2560
     
วัน เดือน ปี กิจกรรม งาน / ฝ่าย
13 มกราคม 2560 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 วิชาการ
16 มกราคม 2560 วันครู วิชาการ
18-20 มกราคม 2560 การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาการ
25 มกราคม 2560 ประกาศผลการสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาการ
27 มกราคม 2560 ส่งบันทึกหลังสอน สำรวจเวลาเรียน วิชาการ
29-31 มกราคม 2560 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 วิชาการ

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »13 มกราคม 2560 รองผู้อำนวยการธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการจินตภา เลิศสกุล และครูสวนศรี เตี่ยวสกุล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 แผนการเรียนภาษาเยอรมัน ที่เข้าสอบวัดความรู้ภาษาเยอรมันในระดับ A1 โดยการสนับสนุนจากสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ [ภาพกิจกรรม] 
 • »12 มกราคม 2560 รองผู้อำนวยการธีระชัย รัตนรังษี พร้อมด้วยคณะครูร่วมเลี้ยงส่งผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต Mrs.Kan Huaiwei และต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อคนใหม่ Mr.Chen Xiaoda [ภาพกิจกรรม] 
 • »12 มกราคม 2560 ยุวกาชาด โรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่คณะตำรวจจราจร สภ.เมืองภูเก็ต ขอบคุณในความอนุเคราะห์ที่ตำรวจจราจรได้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการจราจรให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน [ภาพกิจกรรม] 
 • »12 มกราคม 2560 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้อง 114 โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »12 มกราคม 2560 เนตรนารี ลูกเสือ ยุวกาชาด ร่วมแรงร่วมใจ เก็บขยะโดยรอบบริเวณโรงเรียน [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ จากคุณธีระชัย ศรีสุขใส จากตัวแทน PhillipLife [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ จากคุณ Nuttinee Jiemvithayanvkul Director Of Undergraduate Promoter [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ จากครูยุทธวีร์ หวุ่นจันทร์ ครูโรงเรียนคันธพิทยาคาร (ตรัง) [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 มกราคม 2560 รองผู้อำนวยการถิรฉัตร คงจันทร์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับพรปีใหม่ จากคุณสมหมาย สุดขาว สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 มกราคม 2560 รองผู้อำนวยการถิรฉัตร คงจันทร์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับพรปีใหม่ จากคุณทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 มกราคม 2560 รองผู้อำนวยการถิรฉัตร คงจันทร์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับพรปีใหม่ จากคุณเกรียงศักดิ์ ชูชาติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่างเทศบาลนครภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 มกราคม 2560 รองผู้อำนวยการธีระชัย รัตนรังษี มอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ให้กับนายชาตรี นิติกุล นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4/8 ที่เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาเยอรมัน ชิงแชมป์ประเทศไทย จัดโดย สถาบันเกอเธ่ ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ช่อง VOICE TV [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 มกราคม 2560 รองผู้อำนวยการธีระชัย รัตนรังษี มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนร่วมอบรมการเขียนเนื้อเพลงเป็นภาษาเยอรมัน จัดโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับพรปีใหม่ จากคุณสรายุทธ มัลลัม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 มกราคม 2560 นายสุนิติ พรายศรี กองงานในพระองค์ สำนักราชวัง พร้อมด้วย นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »5 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ จากคุณขนิษฐา แสนสุข จากร้านครัวคุณน้อง เคเทอริ่ง [ภาพกิจกรรม] 
 • »5 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับพรปีใหม่จากผู้อำนวยการสุภางค์ เขียวหวาน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »5 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับพรปีใหม่ จากคุณอุรุพงศ์ ประทีป ณ ถลาง [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ตจะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับพรปีใหม่ จากผู้อำนวยการเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้า รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ จากผู้อำนวยการไพศาล นาขวัญ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »4 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ จาก ด.ต.ชัยพงศ์ วานิชาชีวะ ตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 5 (ภูเก็ต) [ภาพกิจกรรม]