ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ตารางเรียนภาค 2/2559

 สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

 การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560  
- ประกาศรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]
- ประกาศรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]
กำหนดการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560
  - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
  - ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรนานาชาติ IP และ IPC
  รับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 สามารถซื้อระเบียบการรับสมัครได้
ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
 
งานรับนักเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2559 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560
   
วัน เดือน ปี กิจกรรม
18-19 กุมภาพันธ์ 2560 สอบ O-NET ม.6
20, 22, 24 กุมภาพันธ์ 2560 สอบปลายภาค ม.3, ม.4, ม.5
21, 23 กุมภาพันธ์ 2560 สอบปลายภาค ม.1, ม.2
21, 23, 27 กุมภาพันธ์ 2560 สอบปลายภาค ม.6
27, 28 กุมภาพันธ์ 2560 สอบปลายภาค ม.1 , ม.2 (ข้อสอบกลาง)
1 มีนาคม 2560 ส่งผลเรียนซ้ำ ครั้งที่ 1
1 - 3 มีนาคม 2560 ครูประจำวิชาตรวจข้อสอบ และจัดทำสมุด ปพ.5
6 - 10 มีนาคม 2560 ครูประจำวิชากรอกคะแนนลงในโปรแกรม
7 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 เรียนซ้ำครั้งที่ 2 (เฉพาะ ม.3 และ ม.6)
8 มีนาคม 2560 งานวัดผลพิมพ์ผลการเรียนรายวิชาเพื่อตรวจทาน (เช้า) / ครูประจำวิชาตรวจทานคะแนน (บ่าย)
9 มีนาคม 2560 งานวัดผลกลุ่มสาระฯ แก้ไขผลการเรียนที่ผิดพลาดในระบบ (เช้า) งานวัดผลพิมพ์ผลการเรียนรายบุคคล (บ่าย)
10 มีนาคม 2560 ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนรายบุคคล (เช้า) ครูที่ปรึกษาจัดทำสมุดประจำตัวนักเรียน (บ่าย)
11 - 14 มีนาคม 2560 สอบGAT / PAT ครั้งที่ 2
13 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบ ม.1 - 6
13 มีนาคม 2560 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (เฉพาะ ม.3,ม.6)
13 - 15 มีนาคม 2560 สอบซ่อม ครั้งที่ 1 (ม.3, ม.6)
15 มีนาคม 2560 ส่งผลสอบซ่อม ครั้งที่ 1
15 - 17 มีนาคม 2560 สอบซ่อม ครั้งที่ 2 (ม.3, ม.6)
17 มีนาคม 2560 ส่งผลสอบซ่อม ครั้งที่ 2
20 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6
24 มีนาคม 2560 ส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
26 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3
31 มีนาคม 2560 นักเรียน ม.6 รับ ปพ.1
6 เมษายน 2560 หยุดวันจักรี
4 เมษายน 2560 นักเรียน ม.3 รับ ปพ.1
7 เมษายน 2560 ส่งผลเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2
13 - 15 เมษายน 2560 หยุดวันสงกรานต์
10 พฤษภาคม 2560 หยุดวันวิสาขบูชา
16 พฤษภาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
กำหนดการกรอกคะแนนลงโปรแกรมวัดผลทางการเรียน
 

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »17 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารวิชาการประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบ O-NET (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม] 
 • »17 กุมภาพันธ์ 2560 รองผู้อำนวยการธีระชัย รัตนรังษี คณะครูและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่มาดูงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »17 กุมภาพันธ์ 2560 รองผู้อำนวยการจินตภา เลิศสกุล และรองผู้อำนวยการธีระชัย รัตนรังษี มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนห้องเรียนที่ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ) [ภาพกิจกรรม] 
 • »17 กุมภาพันธ์ 2560 รองผู้อำนวยการธีระชัย รัตนรังษี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2560 วิชาคณิตศาสตร์ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น รอบเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) [ภาพกิจกรรม] 
 • »17 กุมภาพันธ์ 2560 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนชาย ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »16 กุมภาพันธ์ 2560 รองผู้อำนวยการธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการจินตภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยถิรฉัตร คงจันทร์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมจัดป้ายนิเทศวันมาฆบูชา [ภาพกิจกรรม] 
 • »16 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่น ทวิธราดล 107 [ภาพกิจกรรม] 
 • »16 กุมภาพันธ์ 2560 รองผู้อำนวยการธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการจินตภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยถิรฉัตร คงจันทร์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) [ภาพกิจกรรม] 
 • »15 กุมภาพันธ์ 2560 การแข่งขันวอลเล่ย์บอลกระชับมิตร ระหว่างคณะครูกับนักเรียน [ภาพกิจกรรม] 
 • »15 กุมภาพันธ์ 2560 รองผู้อำนวยการจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ มอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลให้กับทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ส.ภ.ก. คัพ ประจำปี 2559 (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) [ภาพกิจกรรม] 
 • »15 กุมภาพันธ์ 2560 รองผู้อำนวยการจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ มอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมการแข่งขัน บาสเกตบอล ส.ภ.ก.คัพ ประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องในโอกาสที่จะจบการศึกษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) [ภาพกิจกรรม] 
 • »15 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 [ภาพกิจกรรม] 
 • »15 กุมภาพันธ์ 2560 งานสหกรณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตมอบเงินปันผลให้กับสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน [ภาพกิจกรรม] 
 • »15 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวจินตภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอลบริติชเกม ณ โรงเรียนนานาชาติบริติช (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) [ภาพกิจกรรม] 
 • »14 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรม Thank You Day เพื่อรวมพลังขาว-น้ำเงิน สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน การเฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 กุมภาพันธ์ 2560 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารวิชาการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนซ้ำ [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7,8,9,10,11,12,13 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2560 ได้ [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีระนอง มาเยี่ยมชมศูนย์ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 กุมภาพันธ์ 2560 การแข่งขันเล่านิทานภาษาถิ่นภูเก็ต ณ ห้องสมุดโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »9 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 [ภาพกิจกรรม] 
 • »9 กุมภาพันธ์ 2560 การแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันมาฆบูชา [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวจินตภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู วางพวงหรีดบิดาของ นางสาวธนรัชต์ ศิลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ณ วัดกระทู้ [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1,2,3,4,5,6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2560 ได้ [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 กุมภาพันธ์ 2560 การแนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »7 กุมภาพันธ์ 2560 การตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม] 
 • »7 กุมภาพันธ์ 2560 รองผู้อำนวยถิรฉัตร คงจันทร์ และรองผู้อำนวยธีระชัย รัตนรังษี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น) [ภาพกิจกรรม] 
 • »7 กุมภาพันธ์ 2560 รองผู้อำนวยถิรฉัตร คงจันทร์ และรองผู้อำนวยธีระชัย รัตนรังษีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (แผนการเรียนฝรั่งเศส) [ภาพกิจกรรม] 
 • »7 กุมภาพันธ์ 2560 คุณศุภิกา เกษรศรี ประชาสัมพันธ์อาวุโสร้านพรทิพย์ซีสโตร์ แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]