ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์
สถิติการใช้เว็บไซต์


เริ่มนับสถิติ : 8 พฤษภาคม 2560


นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ตารางเรียนภาค 1/2560

 
สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

  จัดซื้อจัดจ้าง 
  ข่าวทุนการศึกษา  
ข่าวรับสมัครงาน  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2560 

1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10        
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12  

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน กันยายน 2560
   
วัน เดือน ปี กิจกรรม
20 กันยายน 2560 ส่งวิจัยในชั้นเรียน
22,26,28 กันยายน 2560 นักเรียน ม.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
25,27,29 กันยายน 2560 นักเรียน ม.4-ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
25 กันยายน 2560 ส่งผลเรียนซ้ำ ตามคำสั่งที่ 204/2560 , คำสั่งที่ 180/2560 เรื่องแต่งตั้งครูสอนนักเรียนเรียนซ้ำในภาคเรียนที่ 1/2560
2-3 ตุลาคม 2560 ตรวจข้อสอบและจัดทำสมุดคะแนน (ปพ.5)
4-5 ตุลาคม 2560 ครูประจำวิชากรอกคะแนนลงในโปรแกรม ตามตารางต่อไปนี้
วัน เดือน ปี กรอกคะแนน (08.30-12.00 น.) กรอกคะแนน (13.00-16.30 น.)
4 ตุลาคม 2560 สุขศึกษา และ พลศึกษา, ศิลปะ, ภาษาไทย คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
5 ตุลาคม 2560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ (ชาวไทย/ชาวต่างประเทศ) และ โครงการหลักสูตรนานาชาติ IP/งานวัดผลพิมพ์คะแนน ให้ครูประจำวิชาตรวจทาน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้น
6 ตุลาคม 2560 ครูประจำวิชาตรวจทานคะแนน งานวัดผลกลุ่มสาระ แก้ไขผลการเรียนที่ผิดพลาด / งานวัดผลพิมพ์ผลการเรียนรายบุคคล
9 ตุลาคม 2560 ครูที่ปรึกษารับผลการเรียน นักเรียนรายบุคคล ครูที่ปรึกษาจัดทำสมุดประจำตัวนักเรียน
10 ตุลาคม 2560 ประกาศผลสอบ ม.1-ม.3 (เช้า) ม.4-ม.6 (บ่าย)
10 ตุลาคม 2560 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
30 ตุลาคม 2560 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
30 ตุลาคม-9 พฤศจิกายน2560 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
13 พฤศจิกายน 2560 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
13-23 พฤศจิกายน 2560 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
24 พฤศจิกายน 2560 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »19 กันยายน 2560 งานมุทิตาจิต ''วุฒยาจารย์'' ผู้กษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 [ภาพกิจกรรม]
 • »18 กันยายน 2560 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ณ หอประชุมมะฮออกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »18 กันยายน 2560 การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 [ภาพกิจกรรม]
 • »18 กันยายน 2560 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรมวันกตัญญูู ณ หน้าอาคารฉลองราชกุมารี [ภาพกิจกรรม]
 • »15 กันยายน 2560 ตัวแทนผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดภเก็ต ประจำปี 2560ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »15 กันยายน 2560 นายเสถียร พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นประธานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »15 กันยายน 2560 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ให้การต้อนรับนิสิตปริญญาโท วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้อง 114  [ภาพกิจกรรม]
 • »13 กันยายน 2560 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี โดยมูลนิธิสตรีนานาชาติ ร่วมกับชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ต ณ หอประชุมมะฮอกกานี  [ภาพกิจกรรม]
 • »11-12 กันยายน 2560 การอบรมครูผู้ช่วย "การสร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์"  [ภาพกิจกรรม]
 • »10 กันยายน 2560 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »7-8 กันยายน 2560 การส่งเสริมความรู้ GAT PAT O-NET และยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคม โดย ครูสมพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์ และ วิชาชีววิทยา โดย ครูวาเลนไทน์ อินทิยศ [ภาพกิจกรรม]
 • »6-8 กันยายน 2560 บรรยากาศกิจกรรมกีฬาจังหวัดประจำปีการศึกษา 2560  [ภาพกิจกรรม]
 • »4-5 กันยายน 2560 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มภาค 4 (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช [ภาพกิจกรรม]
 • »2 กันยายน 2560 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ทำกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ภาพกิจกรรม]
 • »1 กันยายน 2560 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และโรงเรียนสตรีภูเก็ต (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ) [ภาพกิจกรรม]