ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์


ดร.โกศล ใสขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต


ตารางเรียนภาค 1/2559

 สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

  เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน  

   

  ข่าวทุนการศึกษา  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2559 

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน สิงหาคม 2559
     
วัน เดือน ปี กิจกรรม งาน / ฝ่าย
25 สิงหาคม 2559 25 IP Foreign Teacher / Admin meeting IP
29 สิงหาคม 2559 สรุปและรายงานผลโครงการครั้งที่ 2 ให้ฝ่ายบริหาร นโยบายและแผนงาน
31 สิงหาคม 2559 ส่งบันทึกหลังสอน สำรวจเวลาเรียน วิชาการ
31 สิงหาคม 2559 รายงานการไปราชการส่ง สพม.14 บริหารงานบุคคล
1 กันยายน 2559 IP Foreign Teacher Syllabus Development – Assessment IP
1-2 กันยายน 2559 กิจกรรมการอบรม การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ ราชการ IP
1-3 กันยายน 2559 IPC : CIE School Camp IPC
2 กันยายน 2559 ส่งเงินประกันสังคม บริหารงานบุคคล
5 กันยายน 2559 ประชุมครูประจำชั้น IP ครั้งที่ 5 IP
5-9 กันยายน 2559 กิจกรรมวิจัยและพัฒนา โครงการหลักสูตรนานาชาติ IP
5-9 กันยายน 2559 ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน กิจการนักเรียน
7,14,21,28 กันยายน 2559 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ฯ (คตส.) วิชาการ
8 กันยายน 2559 IP Foreign Teacher / Admin Meeting IP

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
  • »23 สิงหาคม 2559 กิจกรรมรถโรงเรียน (School Tour 2016) โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม [ภาพกิจกรรม] 
  • »23 สิงหาคม 2559 นายจักกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารทั่วไปมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.5/11 ที่เข้าร่วมอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดระดับชุมชนร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต   [ภาพกิจกรรม]
  • »22 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โดยนักเรียนโครงการ SSP จัดกิจกรรมการแสดง SCIENCE SHOW และ การตอบคำถามเนื่องในวันวิทยาศาสตร์   [ภาพกิจกรรม]
  • »22 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระต่างประเทศ ภาษาเยอร์มันส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงเยอรมัน ณ หอประชุมมะฮอกกานี  [ภาพกิจกรรม]