ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์


ดร.โกศล ใสขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต


ตารางเรียนภาค 1/2559

 สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

  เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน  

   

  ข่าวทุนการศึกษา  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2559 

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน มิถุนายน 2559
วัน เดือน ปี กิจกรรม งาน / ฝ่าย
20 มิถุนายน 2559 แจ้งเตือนการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนครั้งที่1 กิจการนักเรียน
20-22 มิถุนายน 2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.4 กิจการนักเรียน
20-21 มิถุนายน 2559 กิจกรรมธรรมะสวัสดี IP
23-24 มิถุนายน 2559 ซ้อมเชียร์กีฬาสี คาบ 9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 มิถุนายน 2559 IP Foreign Teacher Syllabus Development –Lesson Plan IP
27 มิถุนายน 2559 เงินเดือนออก การเงิน
30 มิถุนายน 2559 ส่งบันทึกการสอน,สำรวจเวลาเรียน วิชาการ
30 มิถุนายน 2559 รายงานการไปราชการส่ง สพม.14 บริหารงานบุคคล
30 มิถุนายน 2559 จัดทำรูปเล่มสารสนเทศ,เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ขึ้นเว็บไซด์โรงเรียน นโยบายและแผนงาน
30 มิถุนายน 2559 IP Foreign Teacher / Admin Meeting IP
30 มิถุนายน 2559 ประชุมครูประจำชั้น IP ครั้งที่ 3 IP
30 มิถุนายน 2559 อบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด กิจการนักเรียน
     

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »21 มิถุนายน 2559 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตมารับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [ภาพกิจกรรม]
 • »20 มิถุนายน 2559 รองผู้อำนวยการจินตภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ทอดผ้าไตรในงานฌาปนกิจศพคุณแม่ขาว ศรีงาม คุณแม่ของครูอิสรีย์ ศรีงาม ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) [ภาพกิจกรรม]
 • »20 มิถุนายน 2559 กิจกรรมติวภาษาอังกฤษกับ English on the road ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยบริษัท เหล่าเต๊ง มีเดีย จำกัด ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »16 มิถุนายน 2559 ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ตัวแทนคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ขาว ศรีงาม คุณแม่ของครูอิสรีย์ ศรีงาม ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) [ภาพกิจกรรม]
 • »16 มิถุนายน 2559 การแข่งขันสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน (Chinese Bridge) รอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »16 มิถุนายน 2559 การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 [ภาพกิจกรรม]
 • »16 มิถุนายน 2559 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3 ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,6 ณ หอประชุมการะเวก [ภาพกิจกรรม]
 • »15 มิถุนายน 2559 ตัวแทนห้องเรียนห้องละ 5 คน ร่วมกิจกรรมประกวดการจัดพานไหว้ครู [ภาพกิจกรรม] 
 • »14 มิถุนายน 2559 ตัวแทนนักเรียนเข้าโครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อบายมุขและโรคเอดส์ในสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (เก่า) [ภาพกิจกรรม]
 • »10 มิถุนายน 2559 ตัวแทนชมรมสตรีนานาชาติมาติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุนของชมรม ณ ห้องแนะแนว [ภาพกิจกรรม]
 • »10 มิถุนายน 2559 ตัวแทนจากสถาบันขงจื้อมาอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง โดยมีรองผู้อำนวยการจักรกฤกษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้การต้อนรับ [ภาพกิจกรรม]
 • »10 มิถุนายน 2559 รองผู้อำนวยการณัฐวัฒน์ ไผทรัตนเศรณี มอบรางวัลให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาเนื่องในเทศกาลไหว้บะจ่าง [ภาพกิจกรรม]
 • »10-12 มิถุนายน 2559 ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ครูเสาวรส เกิดทรัพย์ ครูทัศสิรี ฉายขจร และครูอรุณรัตน์ ทองสา คณะครูโครงการหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยการศึกษา และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ Education Hub : ทักษะแห่งอนาคตใหม่ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจัดอบรมการทำวิจัยให้กับตัวแทนของโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ Education Hub เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการวิจัยให้กับบุคลากรสำหรับนำไปต่อยอดพัฒนางานวิจัยให้กับโรงเรียนณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ [ภาพกิจกรรม]
 • »9 มิถุนายน 2559 รองผู้อำนวยการนายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ [ภาพกิจกรรม]
 • »9 มิถุนายน 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,6 ห้อง 6 ถึง ห้อง 9 ร่วมงานประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ ราชัน ณ หาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล [ภาพกิจกรรม]
 • »8 มิถุนายน 2559 หัวหน้าพรรคและทีมงานเพื่อสตรี เบอร์ 1 และพรรคเริ่ม เบอร์ 2 หาเสียงเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2559 หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ [ภาพกิจกรรม]
 • »7 มิถุนายน 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการอบรมในโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน ปี 2559 ณ.หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »2 มิถุนายน 2559 บริษัท ทวีสุวัณณ์จำกัด เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องบาบ๋า โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »1 มิถุนายน 2559 นักเรียนที่ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2559 ร่วมทำความเข้าใจและนำเสนอแนวคิดต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานกิจกรรม และ คณะกรรมกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2558 [ภาพกิจกรรม]
 • »1 มิถุนายน 2559 ผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ตให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนต่อคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ณ ห้อง 114 [ภาพกิจกรรม]