ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์


ดร.โกศล ใสขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต


ตารางเรียนภาค 2/2558


สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
  ข่าวทุนการศึกษา  
ข่าวรับสมัครงาน  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2558 

ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เก็บเงินระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 [รายละเอียด]
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2558
4,11,18,25 พฤศจิกายน 2558 ประชุมฝ่ายบริหารงานวิชาการ
6 พฤศจิกายน 2558 ครูประจำวิชาส่งแผนการสอน โครงการสอน
9 พฤศจิกายน 2558 ส่งผลการสอบซ่อม ครั้งที่ 2
25 พฤศจิกายน 2558 วันลอยกระทง
27 พฤศจิกายน 2558 ส่งบันทึกหลังสอน และ แบบสำรวจเวลาเรียน ครั้งที่ 1
28 พฤศจิกายน 2558 เรียนชดเชย ตารางเรียนวันพฤหัสบดี

ภาพกิจกรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »1 ธันวาคม 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบธรรมะสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2558 [ภาพกิจกรรม]
 • »27 พฤศจิกายน 2558 ดร.โกศล ใสขาว มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ จัดโดยสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยและบริษัทเอ็กซ์โปลิงค์โกบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ เขต2 [ภาพกิจกรรม]
 • »27 พฤศจิกายน 2558 ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักรียนที่ทำคะแนนสอบยอดเยี่ยม Pre ม.ต้น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558 จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว [ภาพกิจกรรม]
 • »26 พฤศจิกายน 2558 ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณเกษม สุทธางกุล สามีคุณสมจิต สุทธางกุล ณ วัดวิชิตสังฆาราม [ภาพกิจกรรม]
 • »25 พฤศจิกายน 2558 โคณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมตกแต่งขบวน และร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 2558 [ภาพกิจกรรม]
 • »24 พฤศจิกายน 2558 รองผู้อำนวยการจิตตภา เลิศสกุล และรองผู้อำนวยการจักรฤษณ์ ศิริวัฒน์ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมวางพวงหรีดในงานบำเพ็๋ญกุศลศพคุณเกษม สุทธางกุล สามีคุณสมจิต สุทธางกุล [ภาพกิจกรรม]
 • »22 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ปี 2558 ณ วัดวิชิตสังฆาราม [ภาพกิจกรรม]
 • »20 พฤศจิกายน 2558 ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช ที่มาดูงานโครงการหลักสูตรนานาชาติ (IP) [ภาพกิจกรรม]
 • »19 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้เด็กไทย(กับ)ชีวิตผู้นำนักประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม [ภาพกิจกรรม]
 • »17 พฤศจิกายน 2558 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรม (My Idol) โดยเชิญคุณจิตต์จุฑา รักแต่งาม มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆ ให้กับนักเรียนชั้น ม.5 [ภาพกิจกรรม]
 • »17 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่มีคะแนนสะสม การประเมินภาพรวมห้องเรียนเรื่องความสะอาด ผ่านเกณฑ์ ในโครงการรักษาความสะอาดห้องเรียน [ภาพกิจกรรม]
 • »14 พฤศจิกายน 2558 คณะครู บุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมทอดกฐินวัดควนกอ จ.นครศรีธรรมราช [ภาพกิจกรรม]
 • »30 พฤศจิกายน 2558 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรม My IDOL โดยเชิญคุณเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ และคุณชัยอนันต์ สุทธิกุล มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »25 พฤศจิกายน 2558 ผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยตัวแทนลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามสุระกุล [ภาพกิจกรรม]
 • »25 พฤศจิกายน 2558 รองผู้อำนวยการจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน ธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา [ภาพกิจกรรม]
 • »23 พฤศจิกายน 2558 รองผู้อำนวยการจิตตภา เลิศสกุล และรองผู้อำนวยการจักรฤษณ์ ศิริวัฒน์ พร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธีรดน้ำศพคุณเกษม สุทธางกูล สามีคุณสมจิต สุทธางกุล ณ วัดวิชิตสังฆาราม [ภาพกิจกรรม]
 • »21 พฤศจิกายน 2558 คณะครู นักเรียนทำกิจกรรมตามโครงการยุวกาชาดอนุรักษ์ทรัพยากร "ปลูกป่าชายเลน ปลูกฝังจิตสำนึก" ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 (ภูเก็ต) [ภาพกิจกรรม]
 • »19 พฤศจิกายน 2558 สภาการศึกษา จ.ภูเก็ต แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และสายวิชาชีพ ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ณ หอประชุมมะออกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »19 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจ น.ส.กัญญาภัค ส้อสกุล นักเรียน ม.6 เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 7 ณ ประเทศบรูไน [ภาพกิจกรรม]
 • »17 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษา มอ ภูเก็ต (ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต ) มาแนะแนวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้กับน้อง ม.1 ณ สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน [ภาพกิจกรรม]
 • »16 พฤศจิกายน 2558 ตัวแทนจากธนาคารออมสิน มอบทุนการศึกษา 1,000 บาท 3 รางวัล และมอบเงินสมทบธนาคารโรงเรียนอีก 5,000 บาท [ภาพกิจกรรม]
 • »13 พฤศจิกายน 2558 ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ปรึกษาที่เก็บเงินระดมทรัพยากรได้ครบ 100 % [ภาพกิจกรรม]
 • »13 พฤศจิกายน 2558 ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ปรึกษาที่ห้องเรียนของนักเรียน รักษาความสะอาดในระดับดีเยี่ยม ดีมาก ดี [ภาพกิจกรรม]