กำหนดการสอนและแผนการวัด ประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
1. ศ21102 [รายละเอียด]   1. ศ22101 [รายละเอียด]   1. ศ23101 [รายละเอียด]  
2. ศ21103 [รายละเอียด]   2. ศ22102 [รายละเอียด]   2. ศ23102 [รายละเอียด]  
3. อ21102 [รายละเอียด]   3. ศ22103 [รายละเอียด]   3. ศ23103 [รายละเอียด]  
4. อ21204 [รายละเอียด]   4. จ20202 [รายละเอียด]   4. ศ23104 [รายละเอียด]  
5. พ21103 [รายละเอียด]   5. อ22102 [รายละเอียด]   5. จ20204 [รายละเอียด]  
6. พ21104 [รายละเอียด]   6. อ22204 [รายละเอียด]   6. จ20206 [รายละเอียด]  
7. ก20202 [รายละเอียด]   7. อ22205 [รายละเอียด]   7. อ23102 [รายละเอียด]  
8. ค21102 [รายละเอียด]   8. ฝ20208 [รายละเอียด]   8. อ23203 [รายละเอียด]  
9. ค21203 [รายละเอียด]   9. ย20208 [รายละเอียด]   9. อ23204 [รายละเอียด]  
10. ค21204 [รายละเอียด]   10. พ22103 [รายละเอียด]   10. ฝ20208 [รายละเอียด]  
11. แนะแนว [รายละเอียด]   11. พ22104 [รายละเอียด]   11. ย20208 [รายละเอียด]  
12. ว21102 [รายละเอียด]   12. IS2 ครูเจริญศักดิ์ ทองสกุล [รายละเอียด]   12. พ23103 [รายละเอียด]  
13. ว20202 [รายละเอียด]   13. IS2 ครูรัชภูมฺิ โถวรุ่งเรือง [รายละเอียด]   13. ก20208 [รายละเอียด]  
14. ว21104 [รายละเอียด]   14. ก20204 [รายละเอียด]   14. ค23102 [รายละเอียด]  
15. ว21105 [รายละเอียด]   15. ก20208 [รายละเอียด]   15. ค23202 [รายละเอียด]  
16. ว22202 [รายละเอียด]   16. ค22102 [รายละเอียด]   16. แนะแนว [รายละเอียด]  
17. ส21103 [รายละเอียด]   17. ค22203 [รายละเอียด]   17. ร20208 [รายละเอียด]  
18. ส21104 [รายละเอียด]   18. แนะแนว [รายละเอียด]   18. ว20206 [รายละเอียด]  
19. ท21102 [รายละเอียด]   19. ร20208 [รายละเอียด]   19. ว20210 [รายละเอียด]  
20. ท21202 [รายละเอียด]   20. ว20204 [รายละเอียด]   20. ว20211 [รายละเอียด]  
21. ง20208 [รายละเอียด]   21. ว20209 [รายละเอียด]   21. ว23102 [รายละเอียด]  
22. ง20209 [รายละเอียด]   22. ว20213 [รายละเอียด]   22. ว23104 [รายละเอียด]  
23. ง21102 [รายละเอียด]   23. ว22102 [รายละเอียด]   23. ว23105 [รายละเอียด]  
        24. ว22104 [รายละเอียด]   24. ว23202 [รายละเอียด]  
        25. ว22105 [รายละเอียด]   25. ส23103 [รายละเอียด]  
        26. ส22103 [รายละเอียด]   26. ส23104 [รายละเอียด]  
        27. ส22104 [รายละเอียด]   27. ท23102 [รายละเอียด]  
        28. ท22101 [รายละเอียด]   28. ง23102 [รายละเอียด]  
        29. ง22102 [รายละเอียด]