ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนและงานสำนักงาน
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง จัดหาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนและงานสำนักงาน และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น
               ๑. เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๔ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสเทค คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๔ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสเทค คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๓๐ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเตมส์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๐,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑๐ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๓,๑๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
(นายเสถียร พลเยี่ยม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้่นฐาน
 
สำเนาถูกต้อง
 
ณัฐธยาน์ เจริญบวรวัฒน์
(นางสาว ณัฐธยาน์ เจริญบวรวัฒน์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง กลีบแก้ว ขอถาวรทรัพย์ ครู คศ.2