โรงเรียนในการโครงการ Education Hub

     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีโรงเรียนต้นแบบการพัฒนา สู่ประชาคมอาเซียน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. โครงการ Spirit of ASEAN: Sister School, Buffer School, ASEAN Focus School, โรงเรียน คู่พัฒนาไทย – อินโดนีเซีย และ ASEAN Learning School

     1.1 Sister school (30 โรงเรียน)

       ระดับประถมศึกษา

1)  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) สพป. จันทบุรี เขต 1
2)  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1
3)  โรงเรียนแม่คือวิทยา (ขยายโอกาส) สพป. เชียงใหม่ เขต 1
4)  โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1
5)  โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (ขยายโอกาส) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
6)  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์เขต1
7)  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1
8)  โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา เขต 1
9)  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1
10)  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1
11)  โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1
12)  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1
13)  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร เขต 1
14)  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1
15)  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1


       ระดับมัธยมศึกษา

1)  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (ลพบุรี)
2)  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (สมุทรสาคร)
3)  โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี)
4)  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)
5)  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา)
6)  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา)
7)  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี)
8)  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม)
9)  โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25(ขอนแก่น)
10)  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
11)  โรงเรียนสิรินธร  สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
12)  โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)
13)  โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย)
14)  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก)
15)  โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์)

     1.2 Buffer School (24 โรงเรียน) 

      ระดับประถมศึกษา

1)  โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป. ตาก เขต 2
2)  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2
3)  โรงเรียนบ้านเวียงพาน (ขยายโอกาส) สพป. เชียงราย เขต 3
4)  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. น่าน เขต1
5)  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. มุกดาหาร เขต 1
6)  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3
7)  โรงเรียนบ้านน้ำแดง สพป. ระนอง เขต 1
8)  โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง เขต 1
9)  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สพป. ราชบุรี เขต 1
10)  โรงเรียนบ้านเสาธงชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
11)  โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า สพป. หนองคาย เขต 3
12)  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5
13)  โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 สพป. สุรินทร์ เขต 3
14)  โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2


       ระดับมัธยมศึกษา

1)  โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. เขต  7  (สระแก้ว)
2)  โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา สพม. เขต 8  (ราชบุรี)
3)  โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สพม. เขต 15  ( ยะลา)
4)  โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย)
5)  โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22  (มุกดาหาร)
6)  โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28  (ศรีสะเกษ)
7)  โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29  (อุบลราชธานี)
8)  โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33  (สุรินทร์ )
9)  โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36  (เชียงราย)
10)  โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37  (น่าน)

     1.3 ASEAN Focus School (14 โรงเรียน)

      ระดับประถมศึกษา

1)  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ (ขยายโอกาส) สพป. ชลบุรี เขต 3
2)  โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2
3)  โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา (ขยายโอกาส) สพป. ตาก เขต 1
4)  โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ (ขยายโอกาส) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
5)  โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง)  (ขยายโอกาส) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
6)  โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล
7)  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป. นครสวรรค์ เขต 1
8)  โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)      สพป. พิษณุโลก เขต 3
9)  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2


       ระดับมัธยมศึกษา

1)  โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพฯ)
2)  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)
3)  โรงเรียนเทพมงคลรังสี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี)
4)  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี)
5)  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

     1.4 โรงเรียนคู่พัฒนาไทย – อินโดนีเซีย (23 โรงเรียน)

      ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อโรงเรียนคู่พัฒนาไทย–อินโดนีเซีย  สพม.เขต จังหวัด
1. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 กรุงเทพฯ
2. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 2 กรุงเทพฯ
3. โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ (พระนครศรีอยุธยา) 3 พระนครศรีอยุธยา
4. โรงเรียนปากเกร็ด 3 นนทบุรี
5. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 5 ลพบุรี
6. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 8 กาญจนบุรี
7. โรงเรียนราชินีบูรณะ 9 นครปฐม
8. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี 10 เพชรบุรี
9. โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 12 นครศรีธรรมราช
10. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 12 นครศรีธรรมราช
11. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 12 นครศรีธรรมราช
12. โรงเรียนสตรีภูเก็ต 14 ภูเก็ต
13. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 14 พังงา
14. โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 15 ยะลา
15. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ 16 สงขลา
16. โรงเรียนศรียานุสรณ์ 17 จันทบุรี
17. โรงเรียนชลกันยานุกูล 18 ชลบุรี
18. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 20 อุดรธานี
19. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 21 หนองคาย
20. โรงเรียนกัลยาณวัตร 25 ขอนแก่น
21. โรงเรียนสิรินธร 33 สุรินทร์
22. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ 34 เชียงใหม่
23. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 41 กำแพงเพชร


     1.5 โรงเรียน ASEAN Learning School (163 โรงเรียน)

     ระดับประถมศึกษา

 1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ สพป.กทม.
 2 อนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
 3 วัดตะคร้ำเอน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
 4 ไทรโยคใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
 5 ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
 6 อนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
 7 อนุบาลคลองขลุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
 8 บ้านตรอกนอง สพป. จันทบุรี เขต 2
 9 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 10 ไทยรัฐวิทยา 41 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
 11 อนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
 12 อนุบาลเกาะจันทน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
 13 อนุบาลสรรคบุรี สพป.ชัยนาท
 14 อนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1
 15 ป่าแดงวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2
 16 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 4
 17 บ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
 18 บ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
 19 วัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
 20 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 21 บ้านสบาเตี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
 22 บ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) สพป.ตราด
 23 วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป.นครปฐม เขต 1
 24 วัดเชิงเลน สพป.นครปฐม เขต 2
 25 บ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก
 26 วัดประสาทวิถี สพป.นครสวรรค์ เขต 2
 27 อนุบาลท่าตะโก สพป.นครสวรรค์ เขต 3
 28 วัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) สพป.นนทบุรี เขต 1
 29 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ สพป.นนทบุรี เขต 2
 30 บ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2
 31 วัดนาวง สพป.ปทุมธานี เขต 1
 32 วัดทศทิศ สพป.ปทุมธานี เขต 2
 33 หาดสนุกราษฎร์บำรุง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
 34 บ้านดอนมะขาม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 35 วัดประสาธน์รังสรรค์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
 36 วัดใหม่พรหมสุวรรณ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
 37 วัดใหญ่ชัยมงคล สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
 38 หงสประภาสประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
 39 อนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1
 40 อนุบาลจุน (บ้านบัวสกาน) สพป.พะเยา เขต 2
 41 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป.พิจิตร เขต 1
 42 บ้านโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต 2
 43 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป.พิษณุโลก เขต 2
 44 วัดโบสถ์ สพป.พิษณุโลก เขต 3
 45 บ้านดอนขุนห้วย สพป.เพชรบุรี เขต 2
 46 อนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
 47 บ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
 48 ชุมชนบ้านวังพิกุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
 49 วัดเมชังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1
 50 วัดศรีดอก สพป.แพร่ เขต 2
 51 บ้านวนาหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
 52 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
 53 วัดเขาสำเภาทอง สพป.ระยอง เขต 1
 54 บ้านสองสลึง สพป.ระยอง เขต 2
 55 วัดหัวโพ สพป.ราชบุรี เขต 2
 56 นิคมลำนารายณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2
 57 บ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1
 58 อนุบาลสบปราบ สพป.ลำปาง เขต 2
 59 อนุบาลวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3
 60 อนุบาลเมืองลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1
 61 บ้านบวก สพป.ลำพูน เขต 2
 62 วัดสวนส้ม สพป.สมุทรปราการ เขต 1
 63 วัดกิ่งแก้ว  สพป.สมุทรปราการ เขต 2
 64 วัดเจริญสุขาราม สพป.สมุทรสงคราม
 65 อนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
 66 อนุบาลวังม่วง สพป.สระบุรี เขต 2
 67 บ้านวังใหม่ สพป.สระแก้ว เขต 1
 68 อนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี
 69 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) สพป.สุโขทัย เขต 2
 70 บ้านท่าเสด็จ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
 71 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
 72 อนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
 73 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง
 74 ด่านแม่คำมัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
 75 นิคมฯ สงเคราะห์ 3 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
 76 อนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
 77 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป.อุทัยธานี เขต 2
 78 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
 79 พินิจราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธ์ เขต 2
 80 บ้านนาบอน สพป.กาฬสินธ์ เขต 3
 81 ราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่
 82 บ้านบ่อแก สพป.ขอนแก่น เขต 1
 83 บ้านหนองแปน สพป.ขอนแก่น เขต 2
 84 ชุมชนบ้านห้วยค้อ มิตรภาพ 206 สพป.ขอนแก่น เขต 3
 85 ชุมชนคูนสาด สพป.ขอนแก่น เขต 4
 86 บ้านโนนทอง สพป.ขอนแก่น เขต 5
 87 บ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ เขต 2
 88 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
 89 ชุมชนมาบอำมฤต สพป.ชุมพร เขต 1
 90 บ้านดอนแค สพป.ชุมพร เขต 2
 91 บ้านย่านตาขาว สพป.ตรัง เขต 1
 92 บ้านเวินพระบาท สพป.นครพนม เขต 2
 93 ชลประทานสงเคราะห์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
 94 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2
 95 บ้านหนองเสือบอง สพป.นครราชสีมา เขต 3
 96 บ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 4
 97 บ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 5
 98 ชุมชนบ้านเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต 6
 99 ท่าลาด สพป.นครราชสีมา เขต 7
 100 บ้านหนองหว้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
 101 บ้านปากเชียร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
 102 วัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
 103 บ้านเขาต้นหยง มิตรภาพที่ 153 สพป.นราธิวาส เขต 1
 104 บ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2
 105 บ้านกาลิชา สพป.นราธิวาส เขต 3
 106 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
 107 อนุบาลโนนดินแดง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
 108 อนุบาลพุทไธสง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
 109 บ้านรูสะมิแล สพป.ปัตตานี เขต 1
 110 บ้านยะรัง สพป.ปัตตานี เขต 2
 111 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ สพป.ปัตตานี เขต 3
 112 อนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
 113 อนุบาลป่าบอน สพป.พัทลุง เขต 2
 114 วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต
 115 บ้านใคร่นุ่น สพป.มหาสารคาม เขต 1
 116 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2
 117 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป.มหาสารคาม เขต 3
 118 อนุบาลยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1
 119 บ้านส้มผ่อ สพป.ยโสธร เขต 2
 120 นิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา เขต 1
 121 บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพฯ 16) สพป.ยะลา เขต 2
 122 บ้านเมืองน้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
 123 เมืองสุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
 124 บ้านวังยาว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
 125 เมืองเลย สพป.เลย เขต 1
 126 บ้านโคกขมิ้น สพป.เลย เขต 2
 127 บ้านเหมืองแพร่ สพป.เลย เขต 3
 128 อนุบาลวัดพระโต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 129 บ้านเพียมาต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
 130 นาตราว สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
 131 บ้านชมภูพาน สพป.สกลนคร เขต 1
 132 บ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพ 126 สพป.สกลนคร เขต 2
 133 บ้านคำตากล้า สพป.สกลนคร เขต 3
 134 วัดโคกสมานคุณ สพป.สงขลา เขต 2
 135 ชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3
 136 วัดสว่างอารมณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
 137 วัดเขาศรีวิชัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
 138 วัดเพ็งประดิษฐาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
 139 ท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป.สุรินทร์ เขต 2
 140 โกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1
 141 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย เขต 2
 142 บ้านหนองแวง สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
 143 บ้านเธินราษฎร์เกษมศรี สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
 144 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ
 145 อนุบาลหนองแสง สพป.อุดรธานี เขต 2
 146 อนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต 3
 147 บ้านนาแค สพป.อุดรธานี เขต 4
 148 อุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
 149 บ้านกุศกร สพป.อุบลราชธานี เขต 2
 150 ไทยรัฐวิทยา 87 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
 151 บ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) สพป.อุบลราชธานี เขต 4

     ระดับมัธยมศึกษา

1. คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี  จ.ปทุมธานี สพม. เขต 4
2. เมืองสุราษฎร์ธานี   จ.สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
3. ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  จ.ตรัง สพม. เขต 13
4. เลยอนุกูลวิทยา  จ.เลย สพม.เขต 19
5. ธาตุนารายณ์วิทยา   จ.สกลนคร สพม. เขต 23
6. สมเด็จพิทยาคม   จ.กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24
7. บรบือวิทยาคาร  จ.มหาสารคาม สพม. เขต 26
8. จันทรุเบกษาอนุสรณ์   จ.ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27
9. โคราชพิทยาคม    จ.นครราชสีมา สพม. เขต 31
10. ละหานทรายรัชดาภิเษก   จ.บุรีรัมย์ สพม. เขต 32
11. บุญวาทย์วิทยาลัย    จ.ลำปาง สพม. เขต 35
12. บึงสามพันวิทยาคม   จ.เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40

2. โครงการพัฒนาประเทศไทยศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub): โรงเรียน Education Hub (14 โรงเรียน)

  โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพฯ)
  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)
  โรงเรียนสตรีภูเก็ต  สพม. เขต 14 (ภูเก็ต)
  โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  สพม. เขต 18 (ชลบุรี) 
  โรงเรียนนารีนุกูล  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)
  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  สพม. เขต 21 (หนองคาย)
  โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  สพม. เขต 14 (ระนอง)
  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  สพม. เขต 16 (สงขลา)
  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  สพม. เขต 36 (เชียงราย)
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สพม. เขต 38 (ตาก)
  โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  สพม. เขต 22 (มุกดาหาร)
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล  สพม. เขต 16 (สตูล)