วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต
     
ลำดับที่ ชื่อ -สกุล
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
นายค้อ ฤกษ์ถลาง
๒๔๕๒ -๒๔๕๕
พระภิกษุโส สุรัตน์ (ธรรมานนท์)
๒๔๕๖ - ๒๔๕๙
นางพินิจ ธนากร (ทรัพย์ ยุกตะนันท์)
๒๔๖๐ - ๒๔๖๕
นางเรืองแก้ว สุนันทโกษา
๒๔๖๕ - ๒๔๖๗
นายนั้ว (นิวัตร) เกษตริกะ
๒๔๖๗ - ๒๔๖๘
นางสาวบริหาร สิกขกิจ (จินดา)
๒๔๖๘ - ๒๔๗๑
นางสาวภูเก็ต ณ นคร (นางอาจ อนามัย)
๒๔๗๒ - ๒๔๗๔
นายนั่ว เกษตรริยะ
๒๔๗๔ - ๒๔๗๕
นางสาวอนงค์ สุคนธรส
๒๔๗๖ - ๒๔๘๐
๑๐ นางสาวประดับ ณ ถลาง (นางนงรัตน์ บุญยกิจ)
๒๔๘๐ - ๒๔๘๗
๑๑ นางเย็นจิต ณ ตะกั่วทุ่ง
๒๔๘๗ - ๒๕๒๑
๑๒ นางสว่าง ปานมั่น
๒๕๒๑ - ๒๕๓๐
๑๓ นางสาวสุภางค์ เขียวหวาน
๒๕๓๐ - ๒๕๓๕
๑๔ นางสาวสุรางค์ บุญฮก
๒๕๓๕ - ๒๕๔๐
๑๕ นางสาวรานี วิสูตรธนาวิทย์
๒๕๔๐ - ๒๕๔๕
๑๖ นางสาวผ่องศรี เรืองดิษฐ์
๒๕๔๕ - ๒๕๔๗
๑๗ นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์
๒๕๔๗ - ๒๕๕๔
๑๘ นายปรีชา หนูน้อย
๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
๑๙ นายอุเทน จิตต์สำรวย
๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
๒๐ นายโกศล ใสขาว
๒๕๕๗ -๒๕๕๙
๒๑ นายเสถียร พลเยี่ยม
๒๕๕๙ -๒๕๖๒
๒๒ นายปัญญา หัตถิ
๒๕๖๒ - ปัจจุบัน