วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำ คู่คุณธรรมจริยธรรม

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต
     
ลำดับที่ ชื่อ -สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
นายค้อ ฤกษ์ถลาง ๒๔๕๒ -๒๔๕๕
พระภิกษุโส สุรัตน์ (ธรรมานนท์) ๒๔๕๖ - ๒๔๕๙
นางพินิจ ธนากร (ทรัพย์ ยุกตะนันท์) ๒๔๖๐ - ๒๔๖๕
นางเรืองแก้ว สุนันทโกษา ๒๔๖๕ - ๒๔๖๗
นายนั้ว (นิวัตร) เกษตริกะ ๒๔๖๗ - ๒๔๖๘
นางสาวบริหาร สิกขกิจ (จินดา) ๒๔๖๘ - ๒๔๗๑
นางสาวภูเก็ต ณ นคร (นางอาจ อนามัย) ๒๔๗๒ - ๒๔๗๔
นายนั่ว เกษตรริยะ ๒๔๗๔ - ๒๔๗๕
นางสาวอนงค์ สุคนธรส ๒๔๗๖ - ๒๔๘๐
๑๐ นางสาวประดับ ณ ถลาง (นางนงรัตน์ บุญยกิจ) ๒๔๘๐ - ๒๔๘๗
๑๑ นางเย็นจิต ณ ตะกั่วทุ่ง ๒๔๘๗ - ๒๕๒๑
๑๒ นางสว่าง ปานมั่น ๒๕๒๑ - ๒๕๓๐
๑๓ นางสาวสุภางค์ เขียวหวาน ๒๕๓๐ - ๒๕๓๕
๑๔ นางสาวสุรางค์ บุญฮก ๒๕๓๕ - ๒๕๔๐
๑๕ นางสาวรานี วิสูตรธนาวิทย์ ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕
๑๖ นางสาวผ่องศรี เรืองดิษฐ์ ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗
๑๗ นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ ๒๕๔๗ - ๒๕๕๔
๑๘ นายปรีชา หนูน้อย ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
๑๙ นายอุเทน จิตต์สำรวย ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
๒๐ นายโกศล ใสขาว ๒๕๕๗ -๒๕๕๙
๒๑ นายเสถียร พลเยี่ยม ๒๕๕๙ -ปัจจุบัน