วิสัยทัศน์ : ผู้เรียนมีสมรรถนะสูง ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นผุ้นำที่ดีของสังคม

เครื่องหมายโรงเรียน   :  "ตราความเรืองปัญญา" เป็นอักษรย่อ ส.ภ.ก. เปล่งรัศมีขจรขจาย

ปรัชญาโรงเรียน     : ความรู้ คู่ความดี มีสุขภาพ

สีประจำโรงเรียน     : สีขาว - น้ำเงิน หมายถึง สะอาด สว่าง สงบ

ดอกไม้สัญลักษณ์โรงเรียน     : ดอกชงโค

เพลงประจำโรงเรียน     : เพลงมาร์ช ส.ภ.ก.

วิสัยทัศน์ (Vision)     : ผู้เรียนมีสมรรถนะสูง ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นผุ้นำที่ดีของสังคม ”

พันธกิจ (Mission)
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนตงห่อ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะสูง สื่อสารได้หลายภาษา เป็นผู้นำหรือมีภาวะผู้นำที่ดี มีสุขภาพสมบูรณ์ ที่จะเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต
 2. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน
 3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์  (Purpose)
 1. ผู้เรียนเป็นคนตงห่อ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะสูง สื่อสารได้หลายภาษา เป็นผุ้นำและมีภาวะผู้นำที่ดีของสังคม มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รองรับการเป็นพลเมืองในแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกในอนาคต
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย สนับสนุนการจัดการศึึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
 4. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity)

     "เป็นเลิศทางภาษา สื่อสารความเป็นภูเก็ต"

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Uniqueness)

     "ยิ้มง่าย ไหว้สวย มีจิตสาธารณะ"

นโยบายโรงเรียน

 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านหลักสูตร คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู / บุคลากรทางการศึกษา และการสร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษาต่อ มีอาชีพ มีงานทำ ตลอดจนส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
 3. ส่งเสริม สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปลอดภัย รอดพ้นจากโรคและภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกประเภท
 4. นำระบบเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายใน พัฒนากระบวนการนิเทศติดตาม ประเมินผล นำมาสู่การปฏิบัติ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จุดเน้นโรงเรียน

 • Academic :เก่งวิชาการ การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ตลอดจนความสามารถอื่น ๆ สู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
 • Creative : สร้างงานเพื่อสร้างคน ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพ นำสื่อเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • Honest : ตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์ สุจริต พัฒนาผู้เรียนและระบบบริหารจัดการตามวิถีของโรงเรียนสุจริต
 • Intelligent : มีเชาว์คิดเฉลียวฉลาด ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใช้ศาสตร์และศิลป์บริหารจัดการนำพาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา
 • Evauation : ไม่ขาดการประเมิน มีระบบการนิเทศ กำกับติดตาม รายงานผลและนำผลมาพัฒนาสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • Vision : วิสัยทัศน์แยบยล กว้างไกล บริหารจัดการเพื่อนำพาให้สถานศึกษา บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของสถานศึกษา
 • Environment : สดใส สิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ภายในทุกส่วนของโรงเรียนให้ร่มรื่นสะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
 • Management : มีความพร้อมบริหารจัดการ ผุ้บริหารมีทัศนคติเชิงบวก ร่วมคิด ร่วมทำ นำชุมชนและสังคมในประเทศและต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
 • Excellent : ผลงานดีเด่นยอดเยี่ยม (นักเรียน ครู โรงเรียน) ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ครู และสถานศึกษา สู่การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
 • Nice : เปี่ยมคุณธรรม รักลูกน้อง ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาตนเอง มีความเชี่ยวชาญ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม
 • Techology : นำเทตโนโลยี นำระบบเทคโนโลยีและพัฒนานวัฒกรรม มาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ค่านิยมร่วมของนักเรียน

วัฒนธรรมแห่งคุณภาพโรงเรียนสตรีภูเก็ต

 1. ต้องให้ความสนใจกลุ่มเป้าหมาย
 2. สนใจในเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน
 3. ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ
 4. เน้นการทำงานเป็นทีม
 5. มีการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
 6. ให้ความสำคัญกับข้อมูลและความเป็นจริง
 7. มุ่งการปฏิบัติงานเชิงรุก
 8. การมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร
 9. การบริหารระบบคุณภาพแบบองค์รวม
 10. การมุ่งเน้นที่กระบวนการ
กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนตงห่อ มีสมรรถนะสูง สื่อสารได้หลายภาษา เป็นผู้นำและภาวะผู้นำที่ดี มีสุขภาพ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ