วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำ คู่คุณธรรมจริยธรรม

ประวัติโรงเรียนสตรีภูเก็ต

โรงเรียนสตรีภูเก็ตตั้งขึ้นโดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการสตรี ได้จัดหาเงินเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับสตรีขึ้น สถานที่บริเวณถนนสตูลเชิงเขารัง พ.ศ. ๒๔๕๒ โดยได้วางศิลาจารึกไว้ว่า " โรงเรียนษัตรี สร้างปี ๑๒๗" และในขณะที่อาคารเรียนยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ได้สร้างเรือนไม้ชั่วคราวขึ้นในบริเวณวัดมงคลนิมิตรเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียน โดยเปิดสอนเฉพาะระดับประถม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรวุธสยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดและพระราชทานนามโรงเรียนว่า "ปลูกปัญญา" เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๒

พ.ศ. ๒๔๕๔   ย้ายนักเรียนไปเรียนที่อาคารโรงเรียนษัตรี สร้างปี ๑๒๗ บริเวณเขารัง ถนนสตูลและใช้ชื่อเดิมว่าโรงเรียนปลูกปัญญา
     
พ.ศ. ๒๔๖๐   ขยายชั้นเรียนสูงขึ้นถึงระดับมัธยมทำให้สถานที่เรียนไม่เพียงพอ พระพิทักษ์ชินประชา(ตันม้า เสียง ตัณฑวนิช) ได้สร้างอาคารเรียนใหม่ที่บริเวณวัดมงคลนิมิต ด้านถนนเยาวราช เป็นตึก ๒ ชั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินและพระราชทาน นามว่าโรงเรียนสตรีประจำมณฑลภูเก็ต “ ตัณฑวณิชวิทยาคม ” ทำให้โรงเรียนทำการสอนอยู่ ๒ เขตคือ เขตตัณฑวณิช และเขตปลูกปัญญา
     
พ.ศ. ๒๔๗๑   พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ตได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียน
     
พ.ศ. ๒๔๗๒   ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
     
พ.ศ. ๒๔๗๔   ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
     
พ.ศ. ๒๔๗๖   มีการยกเลิกระบบมณฑล นามโรงเรียน จึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดภูเก็ต "ตัณฑวณิชวิทยาคม"
     
พ.ศ. ๒๔๘๓   โอนการสอนระดับประถมให้เทศบาล เหลือทำการสอนเฉพาะระดับมัธยม อาคารตัณฑวณิช ถูกจัดให้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนฝึกหัดช่างเย็บผ้าหญิง โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดภูเก็ตจึงมี เพียงอาคารปลูกปัญญาแห่งเดียว
     
พ.ศ. ๒๔๙๒   แลกเปลี่ยนที่ดินกับเทศบาลเมืองภูเก็ต มาตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน คือ ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
     
พ.ศ. ๒๔๙๔   เปลี่ยนนามเป็นสตรีภูเก็ต
     
พ.ศ. ๒๕๑๑   ขยายเนื้อที่โรงเรียนไปจรดถนนเชิงคีรี มีพื้นที่รวม ๒๘ ไร่ ๖๘ ตารางวา
     
พ.ศ. ๒๕๓๗   จัดงานฉลอง ๘๕ ปีสตรีภูเก็ต
     
พ.ศ. ๒๕๔๒   จัดงานเฉลิมฉลอง ๙๐ ปีสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๒
     
พ.ศ. ๒๕๔๓   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จทอดพระเนตร “สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน” เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๓
     
พ.ศ. ๒๕๔๔   รับรางวัลพระราชทานครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔ และโล่ห์ทองพระราชทานโรงเรียนรางวัล พระราชทาน ๓ ปีซ้อน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔
     
พ.ศ. ๒๕๔๖   เปิดโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) และโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP)
     
พ.ศ. ๒๕๔๘   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะกรรมการ นานาชาติมูลนิธิเจ้าฟ้ามหิดล จำนวน ๓๐ คน เยี่ยมชม“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ” เป็นการส่วนพระองค์ ได้พระราชทานเงิน พร้อมพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนกแก่โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
     
พ.ศ. ๒๕๔๘   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘
     
พ.ศ. ๒๕๔๙   สมเด็จพระราชาธิบดีและพระราชินีแห่งสวีเดน เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อ ทรงเยี่ยมและพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียน ผู้ประสบภัยสึนามิ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
     
พ.ศ. ๒๕๕๐  

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืชแห้ง,  ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศสึนามิและทรงงานบาติก ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมคณะอัยการผู้ช่วยรุ่นที่ ๓๙  เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๐ 

     
    รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ระดับนักเรียนมัธยมตอนปลาย  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่และรับรางวัลพระราชทานเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๐ สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ อาสาสมัครสวัสดิการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของเยาวชนจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
     
พ.ศ. ๒๕๕๑   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเอนกประสงค์ ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่า "อาคารฉลองราชกุมารีเฉลิมพระเกียรติ  ๕๐ พรรษา" และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑
     
พ.ศ. ๒๕๕๒   คณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มประเทศอาเซียน ศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต และได้รับ คัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ ๙
     
    จัดงานเฉลิมฉลอง "ร้อยใจ ร้อยไมตรี ๑๐๐ ปี สตรีภูเก็ต" เมื่อวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
     
พ.ศ. ๒๕๕๓  

รับรางวัลโรงเรียนเพียรเพิ่มผลผลิตยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา   กิจกรรมการประกวด       โครงการ/โครงงาน  “ โรงเรียนของพ่อ  เล่าเรื่องพอเพียงร้อยเรียงคุณภาพ “  จาก   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  เมื่อวันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

     
    กำหนดใช้หลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายใต้หลักการของโรงเรียน "มุ่งสู่มาตรฐาน บนฐานไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
     
    เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SSP) เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ตามนโยบายของรัฐ
     
    ปรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็น International Program : IP
     
    ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ๑ ใน ๕๐๐ โรงเรียน และ Education Hub ๑ ใน ๑๔ แห่งของประเทศ และเป็นตัวแทน สพม.๑๔ นำเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ของภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๓ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     
พ.ศ. ๒๕๕๔   ผ่านการประเมิน เป็นสถานศึกษาแบบอย่างในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   มัธยมศึกษา เขต ๑๔สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานผ่านการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การ มหาชน ) รอบ ๓
     
    ปรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็น Intensive English Program : IEP
     
พ.ศ. ๒๕๕๕   ได้รับคัดเลือกจากสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียน ๑ ใน ๖๒ โรงเรียนแรกของประเทศเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพ การบริหารสถานศึกษาสู่สากล ( High Performing Schools )
     
    เป็นโรงเรียนแกนนำพัฒนาการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เขต ๑๔ โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ผลงานนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา “เรื่องศูนย์สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูล บาบ๋า ภูเก็ต” สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
     
    ผลงานในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม “โครงการประหยัดพลังงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” วุฒิสภา โครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ตรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทำเนียบรัฐบาล รางวัล Best Pratice Award โครงการสร้างค่านิยม เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
     
    เปิดอาคาร "หลวงพ่อแช่ม ๑๐๐ ปี สตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     
พ.ศ. ๒๕๕๖   ได้จัดตั้งศูนย์ประนีประนอมข้อพิพาทในโรงเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖