วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำ คู่คุณธรรมจริยธรรม

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2561

1 คุณสุทธิผล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธาน
2 คุณดอน ลิ้มนันทพิสิฐ รองประธานคนที่ 1
3 คุณจรูญ เชื้อฉลาด รองประธานคนที่ 2
4 คุณดลรัตน์ คงหาญ เลขานุการ
5 คุณรังสินี ดีบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ
6 คุณพรรณงาม คงสำราญ ประชาสัมพันธ์
7 คุณธชกร  แก้วน้อย ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
8 คุณสุนันทา  หมัดสมัน นายทะเบียน
9 คุณกฤษณี ตวงสิน ปฏิคม
10 คุณประสงค์ สังขะไชย กรรมการกลาง
11 คุณบุญเรือน คงสำราญ กรรมการกลาง
12 คุณกัสมา  หวานดี กรรมการกลาง