วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำ คู่คุณธรรมจริยธรรม

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
     
 ผู้บริหาร 5 Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระภาษาไทย 17   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 19   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 20   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 13   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 7   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระศิลปะ 12   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 24   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 24   Click ดูรายชื่อ
 หลักสูตรโครงการภาษาอังกฤษ 4
 งานแนะแนว 5   Click ดูรายชื่อ
ครูมาช่วยราชการ 1  
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน     Click ดูรายชื่อ
 ครูชาวต่างชาติ     Click ดูรายชื่อ
 นักการภารโรง     Click ดูรายชื่อ