วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำ คู่คุณธรรมจริยธรรม

ครูและบุคลากร
   
ประเภทบุคลากร
 ฝ่ายสนับสนุน   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระภาษาไทย   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระศิลปศึกษา   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   Click ดูรายชื่อ
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   Click ดูรายชื่อ
 หลักสูตรโครงการภาษาอังกฤษ
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน   Click ดูรายชื่อ
 ครูชาวต่างชาติ   Click ดูรายชื่อ
 นักการภารโรง   Click ดูรายชื่อ