วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำ คู่คุณธรรมจริยธรรม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต

1
คุณสมชาย
ศิลปานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2
คุณสมจิตต์
สุทธางกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3
รศ.ภูวดล
บุตรรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4
คุณวิภาพรรณ
คูสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5
คุณอุไรรัตน์
อติเศรษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6
นายแพทย์บัญชา
คันฉ่อง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7
คุณพงษ์สิงห์
ณ นคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8
คุณสมชาย
พิกุลทอง
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
9
คุณสันติ
สุวัณณาคาร
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
10
คุณภาวิณี
บุญวัฒโนภาส
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
11
พระครูประคุณสุตกิจ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
12
คุณขจรชัย
ชัชเวช
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
13
คุณสรธรรม
จินดา
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
14
คุณทวีศักดิ์
หาญสมุทร
ผู้แทนครู
กรรมการ
15
คุณเกียรติศักดิ์
ปิลวาสน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
กรรมการและเลขานุการ

[ กลับหน้าหลัก ]