วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต

1 คุณสรายุทธ    มัลลัม ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2 คุณวิภา        ตันมานะตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3 คุณสมชีพ     เทพอักษร ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4 คุณรจนา     รักแต่งาม ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5 ดร.มานพ      ชาชิโย ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6 คุณอุรุพงศ์    ประทีป ณ ถลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7 คุณสมพร     ฉั่วสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8 คุณขวัญตา   คชรินทร์ ผู้แทนครู
กรรมการ
9 ดร.ศิริภัทรา  คูสุวรรณ ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
10 คุณสิริโรจน์  วรรณวร ผู้แทนผู้ปกครอง 
กรรมการ
11 พระครูโฆษิตวิหารธรรม  บุญเสริม ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
12 พระครูประคุณสุตกิจ     พลจรัส   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
13 คุณเบญจวรรณ       ตัมพานุวัตร   ผู้แทนผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
14 คุณธีระ    เจี่ยสกุล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
15
นายปัญญา
หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
กรรมการและเลขานุการ