โรงเรียนสตรีภูเก็ต เลขที่ 1 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0 7621 1034 ต่อ104 โทรสาร 0 7621 9522