อาคาร 3 : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 
 
      ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้จัดทำโครงการก่อสร้าง “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ซึ่งนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านแล้วยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาคารเรียนของโรงเรียนอีกด้วย เป็นรูปแบบอาคาร 7 ชั้น โดยได้ระดมทรัพยากรจากส่วนต่าง ๆ ดังนี้ คือ งบประมาณจากส่วนกลาง, เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ต, เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น, กองทุน ๑๐๐ ปีสตรีภูเก็ต (เงินบริจาคจากผู้ปกครอง ประชาชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2551
และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550