อาคาร 6 : อาคารพุทธชาด

 
 
      พุทธชาดเป็นดอกไม้ที่ชื่อ มีความหมายถึงความงาม สงบเย็น ทำให้ระลึกถึงความเป็นพุทธะ ที่หมายถึงความสะอาด สว่าง สงบ เป็นภาวะที่บอกถึงความพร้อมที่จะหยั่งถึงความรู้แจ้ง เห็นจริงยามผลิบาน เพื่อเรียนรู้เท่าทันโลกที่อาศัยอยู่