อาคารฉลองราชกุมารีเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 
 
     พระครูอุดมเวชกิจ เจ้าอาวาสวัดไชยธาราราม มีเมตตาจิตที่จะพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ ตามระบบปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ตซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โดยให้บริการทางการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง แต่ยังขาดแคลนอาคารเรียน ท่านจึง ได้ให้ความอนุเคราะห์สร้างอาคาร 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา เป็นอาคารทรงชิโนโปตุกีส โดยมี รองศาสตราจารย์ปรัชญา อาภรณ์ เป็นผู้ออกแบบ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547 สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้รับพระราชทานชื่ออาคารจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “อาคารฉลองราชกุมารีเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551