เอกสาร แบบฟอร์ม Download กลุ่มงานกิจการนักเรียน

เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ทะเบียนรายชื่อนักเรียน (ดล.1) [Download]
  แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ดล.2) [Download]
  บันทึกพฤติกรรมนักเรียน (ดล.3) [Download]
  แบบบันทึกผลการเรียน (ดล.4) [Download]
  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (ฉบับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน) (ดล.5) [Download]
  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนักเรียน) (ดล.6) [Download]
  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง) (ดล.7) [Download]
  แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัด สพม. เขต 14 (ดล.8) [Download]
  แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัด สพม. เขต 14 (ดล.8.1) [Download]
  แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ( สำหรับครูที่ปรึกษา ) (ดล.8.2) [Download]
  แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัด สพม. เขต 14 (ดล.9) [Download] 
  บันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ของครูที่ปรึกษา (ดล.10) [Download]
  บันทึกการส่งต่อภายใน ( โดยครูที่ปรึกษา ) (ดล.11) [Download]
  แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน ( จากการส่งต่อบุคลากรภายในโรงเรียน ) (ดล.12) [Download]
  แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา (ดล.13) [Download]
  สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม (ดล.14) [Download]
  สรุปสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม (ดล.14.1) [Download]
  ทะเบียนผู้ปกครองเครือข่าย [Download]
ระเบียบและแนวปฏิบัติของนักเรียน
  ระเบียบข้อบังคับโรงเรียนสตรีภูเก็ต ว่าด้วยระเบียบแนวปฏิบัติของนักเรียนและบทลงโทษ [Download]
  บันทึกความเข้าใจของผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2559 [Download]
  ตารางการลดคะแนนความประพฤตินักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต [Download]
  ระเบียบโรงเรียนสตรีภูเก็ต ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2556 [Download]
   
เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  ตัวอย่างการแนบไฟล์การเยี่ยมบ้านนักเรียน [Download]
  ตัวอย่าง ปก ฟอร์ม คำนำ สารบัญ [Download]