หอประชุม 1 : หอประชุมกันเกรา

 
 
      กันเกราเป็นต้นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่า ถ้านำไปปลูก ณ บริเวณอาคารบ้านเรือนจะช่วยป้องกันภยันตรายต่างๆ คอยค้ำจุนให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย