ประกาศนายทะเบียนสมาคมจังหวัดภูเก็ต เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [รายละเอียด]
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติม [รายละเอียด]