ด้วยสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต จะจัดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และทอดผ้าป่าการศึกษา เฉลิมฉลอง 111 ปี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อสืบสานและธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังชาวสตรีภูเก็ต ในการร่วมเฉลิมฉลองโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในโอกาสก่อตั้งครบรอบ 111 ปี
ประกาศนายทะเบียนสมาคมจังหวัดภูเก็ต เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [รายละเอียด]
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติม [รายละเอียด]