ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งความรู้

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 


แบบประเมินการจัดงาน
สังสรรค์ศิษย์เก่า 109 ปี
สตรีภูเก็ตwidth=170

สื่อการเรียนรู้
  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2561

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 Year 12
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
  จัดซื้อจัดจ้าง 
ข่าวรับสมัครงาน  
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »14 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวทีปกา จิยะอมรเดช ที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีนวัตกรรมพัฒนาชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จัดโดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ภาพกิจกรรม]
 • »14 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับ ด.ญ.วัชรีวรรณ สงวนสินธ์ ที่เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีพ่อของแผ่นดินปีที่ 5 จัดโดย มูลนิธิ ดร.สุขพุคยาภรณ์ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และการแข่งขันประกวดวาดภาพศิลปะนานาชาติ ได้รับรางวัล Young Artist Recognition Prize รุ่นอายุ 9 - 13 ปี [ภาพกิจกรรม]
 • »14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ [ภาพกิจกรรม]
 • »14 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวงดนตรี รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี งานประจำปีของดีภูเก็ต 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ [ภาพกิจกรรม]
 • »14 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ [ภาพกิจกรรม]
 • »14 กุมภาพันธ์ 2562 การประเมินเพื่อพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุม ชงโค 2 [ภาพกิจกรรม]
 • »13 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมนำเสนอ IS3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ลด เลิก ละ พลาสติก ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรมตั้งโต๊ะไหว้เทวดา [ภาพกิจกรรม]
 • »12 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผุ้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ที่เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย [ภาพกิจกรรม]
 • »12 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติและเข้าร่วมงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้ [ภาพกิจกรรม]
 • »12 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่น นภาธิวรรธน์ 109 [ภาพกิจกรรม]
 • »11 กุมภาพันธ์ 2562 สมาชิกสหกณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตรับเงินปันผล และจับรางวัลทองคำจำนวน 2 เส้น และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »11 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ และนายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนตัวแทนกุลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »8 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการจัดบอร์ดนิทรรศการนำเสนอผลงานในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »8 กุมภาพันธ์ 2562 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่เข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับจังหวัดและระดับภาคใต้ [ภาพกิจกรรม]
 • »8 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์วิธีการประมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสพฐ.และสำนักงาน ก.ค.ศ. ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »7 กุมภาพันธ์ 2562 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 3 [ภาพกิจกรรม]
 • »7 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »7 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »7 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีติดอินทรธนู ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »6 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »6 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเหรียญรางวัลให้กับ เด็กหญิงกฤษณา กล้าจริง นักกรีฑาของโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเขต 8 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์เกมส์" ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน วิ่งผลัด 4x100 เมตร และวิ่งผลัดเมด์เลย์ [ภาพกิจกรรม]
 • »5 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคลล มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง ที่เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »1 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรมงานตรุษจีน 2019 ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จังหวัดพัทลุง ศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียน [ภาพกิจกรรม]
 • »29 มกราคม 2562 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข กลุ่มกิจการนักเรียน ตรวจปัสสาวะนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาาตอนปลาย ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »26 มกราคม 2562 กิจกรรมการจัดค่ายนำองค์ความรู้ที่ได้จาก IS1 และ IS2 มาเผยแพร่ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดโดย นักเรียนชั้น ม.5/4 ,5/7,5/11 ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »31 มกราคม 2562 งานสหกรณ์โรงเรียน จับฉลากรางวัลมอบอังเปาให้กับสมาชิกสหกรณ์ นักเรียนและคุณครูผู้โชคดี เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 [ภาพกิจกรรม]
 • »30 มกราคม 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2018 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระภาษาอังกฤษ [ภาพกิจกรรม]
 • »29 มกราคม 2562 อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน โดยมีนายเสถียรพลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชงโค 114 [ภาพกิจกรรม]
 • »29 มกราคม 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ [ภาพกิจกรรม]
 • »29 มกราคม 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบสายสะพายและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชมรม To Be Number One โรงเรียนสตรีภูเก็ตเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่ 9 ซึ่งได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 คน และนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียน จำนวน 5 คน [ภาพกิจกรรม]
 • »28 มกราคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าฟังบรรยายเรื่อง สวัสดิภาพสัตว์และการป้องกันโรคที่เกิดจากสุนัข จากมูลนิธิเพื่อสัตว์ในซอย ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »26 มกราคม 2562 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »26 มกราคม 2562 การประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »25 มกราคม 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรม My I Dol สายการบิน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [ภาพกิจกรรม]
 • »25 มกราคม 2562 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผุ้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าขอพรปีใหม่ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมืองแร่ สมพงษ์และญาติ [ภาพกิจกรรม]
 • »24 มกราคม 2562 กลุ่มบริหารงานวิชาการจัดติว O-NET เตรียมความพร้อม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [ภาพกิจกรรม]
 • »24 มกราคม 2562 กิจกรรมแลกเปลี่ยนไทย-ญี่ปุ่น Kindai University High School [ภาพกิจกรรม]
 • »23 มกราคม 2562 โรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับการการนิเทศติดตามจากคณะนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »23 มกราคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ให้กับนักกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 [ภาพกิจกรรม]
 • »23 มกราคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการนักเรียนตามนโยบายของสภานักเรียน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 62 [ภาพกิจกรรม]
 • »23 มกราคม 2562 โครงการเปิดโลกทัศน์ แนะแนวศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »22 มกราคม 2562 กลุ่มบริหารวิชาการจัดทดสอบ Pre - Onet นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [ภาพกิจกรรม]
 • »17-19 มกราคม 2562 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี ณ น้ำตกโตนไพร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา [ภาพกิจกรรม]
 • »22 มกราคม 2562 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยเหลืองานกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ตลอดระยะเวลา 3 ปี [ภาพกิจกรรม]
 • »21 มกราคม 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกีบรติบัตรให้กับนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ปฏิบัติงานด้วยจิตอาสา มีความเสียสละ มีน้ำใจ รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย [ภาพกิจกรรม]
 • »21 มกราคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวางพวงหรีด และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพนายมนตรี ปานมั่น สามีอดีตผู้อำนวยการสว่าง ปานมั่น ณ วัดวิชิตสังฆาราม [ภาพกิจกรรม]
 • »21 มกราคม 2562 คณะกรรมการสโมสรโรตารี่ภูเก็ตเซ้าท์ มอบ EM BALL แก่โรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย โดยมี นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ [ภาพกิจกรรม]
 • »17-19 มกราคม 2562 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี ณ น้ำตกรามัญ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา [ภาพกิจกรรม]
 • »17 มกราคม 2562 สอบวัดความรู้กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 325 คน ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »16 มกราคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมกิจกรรมวันครู จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๖๓ ''คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง'' ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »15 มกราคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผุ้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าขอพรปีใหม่ จากนายชัยพิทักษ์ อึ๋งสินค้าตระกูล ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »15 มกราคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผุ้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าขอพรปีใหม่ จากคุณสมใจ คงคุณากร นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »15 มกราคม 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ในการศึกษาต่อไป [ภาพกิจกรรม]
 • »15 มกราคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าขอพรปีใหม่จากนายธำรงค์ งานทวี ผู้มีอุปการะคุณโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »14 มกราคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าขอพรปีใหม่จาก ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »14 มกราคม 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ในการศึกษาต่อไป [ภาพกิจกรรม]
 • »14 มกราคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้า รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ จากตัวแทนฝ่ายบริหารโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »14 มกราคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับพรปีใหม่ จากผู้อำนวยการเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »14 มกราคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้า รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ จากคณะอาจารย์ จากคณะวิทยาการ การจัดการคอมพิวเตอร์ ภาคอินเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »14 มกราคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าขอพรปีใหม่จากนายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »14 มกราคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกันทำความสะอาดหอประชุมการะเวก [ภาพกิจกรรม]
 • »12 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการเสถียร  พลเยี่ยม คณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก To Be Number One สู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พึงยาเสพติด ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม]
 • »11 มกราคม 2562 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรมวัน Thank You Day [ภาพกิจกรรม]
 • »10 มกราคม 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »9 มกราคม 2562 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »8 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสมาคม ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อเตรียมการจัดงาน Thank you Day ณ ห้องชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »8 มกราคม 2562 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »7 มกราคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรพร้อมถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์" ระดับภูมิภาค ภาคใต้ "มหกรรมกีฬาครั้งแรกของ สพฐ." ณ จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ [ภาพกิจกรรม]
 • »7 มกราคม 2562 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชั้น ม.6 ที่ช่วยเหลือกิจกรรมและปฏิบัติงานด้านจิตอาสา มีความเสียสละ มีน้ำใจ รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจิตสาธารณะ ตลอดปีการศึกษา 2561 [ภาพกิจกรรม]
 • »7 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการ เสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับพรปีใหม่ จากคุณสมชาย พิกุลทอง [ภาพกิจกรรม]
 • »4 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการ เสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารับพรปีใหม่ จากคุณวิภาพรรณ คูสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 • »3 มกราคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี [ภาพกิจกรรม]
 • »3 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับพรปีใหม่จากคุณอุรุพงศ์ ประทีป ณ ถลาง [ภาพกิจกรรม]
 • »3 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม มอบรางวัลแก่สมาชิกสหกรณ์โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจับรางวัลจากใบเสร็จรายการซื้อ จำนวน 5 รางวัล [ภาพกิจกรรม]
 • »2 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ อวยพรปีใหม่ 2562 ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ บริเวณหน้าเสาธง [ภาพกิจกรรม]