ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งความรู้

นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

 
width=170

สื่อการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19

 
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์ COVID - 19 [Download]
ตารางเรียนทางไกล DLTV ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  [มัธยมศึกษาปีที่ 1]    [มัธยมศึกษาปีที่ 2]    [มัธยมศึกษาปีที่ 3]   *สำหรับตารางเรียนของ ม.4 - ม.6 อยู่ระหว่างการดำเนินการจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : สพฐ. โดยโรงเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง *
 
 
 • ช่องทางอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่  9 – 20 พฤษภาคม 2563
  https://www.youtube.com/obectvonline [Click]
  https://www.facebook.com/obectvonline [Click]
  www.obectv.tv [Click]
  ตารางอบรม [Click]

 • แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน [รายละเอียด]
 • มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [รายละเอียด]
 • คู่่มือการจัดการโรงเรียนรับมือ โควิด 19 [รายละเอียด]
 • การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) [รายละเอียด]
 • แถลงการณ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ 2 กรณีไม่สามารถทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 [รายละเอียด]
  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2562

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12    
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13  
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12 year13  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2562

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12    
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12  
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12 year13  

  ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2561

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Year 8  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 Year 12
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12  
  จัดซื้อจัดจ้าง 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]
 การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563  ประเภทห้องเรียนปกติ
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การเรียกรายงานตัวยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควต้า [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 [Download]
 • ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน โดยใช้การสมัคร Online ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง นักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควต้า [ประกาศ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [Download]
 • ร่วมแสดงความยินดีกับความมุ่งมั่น พยายามของนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) [ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3]  [ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6]
 • เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนสตรีภูเก็ตขอเลื่อนการแจก ปพ.1 และ ปพ.2 ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 จากเดิมวันที่ 3 และ 8 เม.ย. 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
 • การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยมและดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]
 • ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019 [รายละเอียด]
 • น.ส.สุชาดา เจริญกิตติธรรม นักเรียนโครงการนานาชาติ (IP) ร.ร.สตรีภูเก็ต ได้เข้ารอบชิงชนะเิศเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในชุมชน ระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition - IPSC) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2694327730661353&id=100002524565041&sfnsn=mo คิดถึงอนาคตทางการศึกษา คิดถึง IP สตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาคปกติ) [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ) [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ [รายละเอียด]
 • โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล [Link]

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »13 พฤษภาคม 2563 ตู้ ส.ภ.ก.ปันสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกับชาวภูเก็ตผู้ใจบุญ ร่วมกันนำอาหาร น้ำดื่ม นม หน้ากากอนามัยและของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มาแบ่งปันในตู้ ส.ภ.ก.ปันสุข เพื่อให้พี่น้องชาวภูเก็ตที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 [ภาพกิจกรรม]
 • »7 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) [ภาพกิจกรรม]
 • »1 พฤษภาคม2563 การประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563 ร่วมด้วยสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต สมาคมผู้ปกครองและครู มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้องทูบี นัมเบอร์วัน [ภาพกิจกรรม]
 • »30 เมษายน 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าระดับ และครู ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ณ ห้องประชุม 114 [ภาพกิจกรรม]
 • »27 เมษายน 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมคณะ มอบอาหารและน้ำดื่มเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระหว่างด่านตำบลต่าง ๆ [ภาพกิจกรรม]
 • »19 มีนาคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วย ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ และตัวแทนครู ร่วมงานสวดพระอภิธรรม แม่ปรานี เก็บทรัพย์ เป็นมารดาของนางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »17 มีนาคม 2563 บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการพิเศษ SMTE ,IP,IPC ปีการศึกษา 2563 [ภาพกิจกรรม]
 • »13 มีนาคม 2563 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมวางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เนื่องในวันถลางชนะศึก ประจำปี 2563 [ภาพกิจกรรม]
 • »13 มีนาคม 2563 กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ,IP และ IPC ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม]
 • »10 มีนาคม 2563 โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน กับ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]
 • »8 มีนาคม 2563 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ [ภาพกิจกรรม]
 • »7 มีนาคม 2563 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ [ภาพกิจกรรม]
 • »5 มีนาคม 2563 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะการบริการและการท่องเที่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมี ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กับนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมลงนาม และมีคณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชงโค 1 [ภาพกิจกรรม]
 • »5 มีนาคม 2563 ตัวแทนครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมกิจกรรมเพื่อนนักข่าว ทำแต่เรื่องดีดี เนื่องในวันนักข่าว วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 5 มีนาคม จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต [ภาพกิจกรรม]