ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ตารางเรียนภาค 2/2560

 




สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น







  จัดซื้อจัดจ้าง 
 การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561  
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด]
   

ข่าวรับสมัครงาน  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2560 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา [ดูตัวอย่าง]

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2560 

1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10        
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13
4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11    
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13
IPC Year8 Year9 Year10 Year11 Year12  

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน มกราคม-มีนาคม 2561
   
วัน เดือน ปี กิจกรรม
 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ GAT PAT
 23, 27 ก.พ. 61, 2 มี.ค. 61 นักเรียน ม.1 – 3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
 22, 26, 28 ก.พ. 61 นักเรียน ม.4 , ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
 22, 28 ก.พ. 61 นักเรียน ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
 5 มี.ค. 61 ครูประจำวิชาตรวจข้อสอบ และจัดทำ ปพ.5
 5 มี.ค. 61 กลุ่มสาระฯ รวบรวม ปพ.5 ส่งกลุ่มบริหารวิชาการ (ภายใน เวลา 15.00 น.)
 6 มี.ค. 61 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติ ปพ.5
 7 - 8 มี.ค. 61 ครูประจำวิชากรอกคะแนนลงในโปรแกรม
   
กำหนดการกรอกคะแนนในโปรแกรมวัดผลทางการเรียน
วัน/เดือน/ปี กรอกคะแนน (08.30-12.00 น.) กรอกคะแนน (13.00-16.30 น.)
7 มี.ค. 61 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8 มี.ค. 61 สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ชาวไทย/ชาวต่างประเทศ) และโครงการหลักสูตรนานาชาติ IP
9 มี.ค. 61 งานวัดผลพิมพ์คะแนน ให้ครูประจำวิชาตรวจทาน ครูประจำวิชาตรวจทานคะแนน
12 มี.ค. 61 งานวัดผลกลุ่มสาระฯ แก้ไข งานวัดผลพิมพ์ผลการเรียนรายบุคคล
13 มี.ค. 61 ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนรายบุคคล ครูที่ปรึกษาจัดทำสมุดประจำตัวนักเรียน
   
 14 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ ม.1 – ม.3 (เช้า), ม.4 – ม.6 (บ่าย)
 14 มี.ค. 61 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ ครั้งที่ 1 (เฉพาะ ม.3, ม.6)
 14 - 16 มี.ค. 61 สอบซ่อม ครั้งที่ 1 (ม.1 - ม.6)
 19 มี.ค. 61 ส่งผลสอบซ่อม ครั้งที่ 1 (ม.1 - ม.6)
 16 - 20 มี.ค. 61 สอบซ่อม ครั้งที่ 2 (เฉพาะ ม.3, ม.6)
 21 มี.ค. 61 ส่งผลสอบซ่อม ครั้งที่ 2 (เฉพาะ ม.3, ม.6)
 16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
 16 - 25 พ.ค. 61 สอบซ่อม ครั้งที่ 2 (ม.1, ม.2, ม.4, ม.5)
 28 พ.ค. 61 ส่งผลสอบซ่อม ครั้งที่ 2 (ม.1, ม.2, ม.4, ม.5)

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรมตั้งโต๊ะไหว้เทวดา [ภาพกิจกรรม] 
 • »20 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 [ภาพกิจกรรม] 
 • »20 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับ น.ส.กฤณณ์ โชติธนกุญชร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ น.ส.สุชานันท์ ลิ่วเรืองสุวรรณ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 การแข่งขันประกวดบรรยายธรรม จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »20 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ที่ ยิงปืนดี จำนวน 3 คน และ นักเรียนบังคับบัญชา จำนวน 2 คน [ภาพกิจกรรม] 
 • »20 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาต่อผู้อื่น ช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อเพื่อนนักเรียนและสังคม [ภาพกิจกรรม] 
 • »20 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรและเข็มเรียนดี ให้กับนักเรียน (เพิ่มเติม) จำนวน 2 คน ที่มีผลการเรียน 3.75 ขึ้นไปในทุกภาคเรียน [ภาพกิจกรรม] 
 • »20 กุมภาพันธ์ 2561 นายจักรกฤษณ์ ศฺริวัฒน์ รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารทั่วไป นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้กับ "เด็กดีสตรีภูเก็ต" ระดับชั้น ม.1 - ม.5 โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดีปฏิบัติตนตามกฎระเบียบโรงเรียน และมีจิตสาธารณะ [ภาพกิจกรรม] 
 • »20 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่น นวรัตตภูมิ 108 [ภาพกิจกรรม] 
 • »20 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลในการแสดงละครเวที เรื่อง ครูไหวใจร้าย ในวิชาภาษาไทย [ภาพกิจกรรม] 
 • »19 กุมภาพันธ์ 2561 งานสหกรณ์โรงเรียนมอบเงินปันผลให้กับนักเรียนที่เป็นสมาชิก ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม] 
 • »19 กุมภาพันธ์ 2561 การประเมินเพื่อพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุม 114 [ภาพกิจกรรม] 
 • »19 กุมภาพันธ์ 2561 การแข่งขันวอลเล่ย์บอลกระชับมิตร ระหว่างคณะครูกับนักเรียน ประจำปี 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »16 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรพิทักษ์ ถาวรไพบูลย์บุตร มอบกระเช้าให้กับนายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เนื่องในวันปีใหม่ [ภาพกิจกรรม] 
 • »14 กุมภาพันธ์ 2561 งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน มอบอังเปาให้แก่นักเรียนและคุณครูผู้โชคดี เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »13 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2561 ได้ [ภาพกิจกรรม] 
 • »12 กุมภาพันธ์ 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบถ้วยและเงินรางวัลให้กับห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการแข่งขันกีบาสเกตบอล ส.ภ.ก.คัพ ประจำปี 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน [ภาพกิจกรรม] 
 • »9 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน จัดกิจกรรมเฮง เฮง เฮง ปีจอรับตรุษจีน โดยมีผู้อำนวยการเสถียรพลเยี่ยมให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมะฮอกกานี ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการแสดงโชว์และมอบส้มมงคลให้กับท่านผู้อำนวยการ บริเวณหน้าเสาธง [ภาพกิจกรรม] 
 • »9 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ห้องประชุม 114 [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีติดอินทรธนู ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีติดเข็ม และเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับนักเรียนจาก Kyoto Furitsu Otokuni High School เพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 กุมภาพันธ์ 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับ ด.ช. ชา ฟัยซอล วานิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตในนามสโมสร Republic Phuket รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโครงการ Miracle of Life จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ [ภาพกิจกรรม] 
 • »5 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบเยาวชน ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »5 กุมภาพันธ์ 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบโล่พร้อมเงินรางวัลให้กับนักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ส.ภ.ก.คัพ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา [ภาพกิจกรรม] 
 • »31 มกราคม 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรและสายสะพายให้กับ น.ส.สรญา วงสา ตัวแทนเยาวชน รุ่นที่ 8 ระดับจังหวัดภูเก็ต และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน 2 คนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560 [ภาพกิจกรรม] 
 • »2 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารวิชาการ ประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อทำความเข้าใจ ให้กำลังใจนักเรียนเรื่องการสอบ O -net ณ หอประชุมการเวก [ภาพกิจกรรม] 
 • »2 กุมภาพันธ์ 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารวิชาการ และนายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาเยอรมันที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมัน ระดับ A1 และ A2 [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์(IS3)หัวข้อ “เกมส์เกรียน“ ให้กับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 กุมภาพันธ์ 2561 งานอนามัยโรงเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ หอประชุมกันเกรา [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 กุมภาพันธ์ 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »28 - 31 มกราคม 2561 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนายการกลุ่มบริหารงบประมาณ และนางเสาวรส เกิดทรัพย์ หัวหน้าโครงการนานาชาติ พาคณะครูไทย ครูชาวต่างชาติ และนักเรียนโครงการนานาชาติ หลักสูตรเคมบริดจ์ (IPC ) จำนวน 34 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดภายใต้หัวข้อ Critical Thinking Development Conference 2018 ณ โรงแรม Capital J เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  [ภาพกิจกรรม] 
 • »31 มกราคม 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับ ด.ญ.ศศิธร ศรีอรุณพรรณรา ที่เข้าร่วมแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 จุนด่านเกม จ.นครนายก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง [ภาพกิจกรรม] 
 • »31 มกราคม 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบทุนการศึกษาซึ่งได้รับมอบมาจากคุณชัยอนันต์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีอำเภอกะทู้ ให้กับนักเรียนจำนวน 2 คน เพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาคุณภาพชีวิต [ภาพกิจกรรม] 
 • »31 มกราคม 2561 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบเกียรติบัตรและเข็มเรียนดีให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จำนวน 31 คน ซึ่งมีผลการเรียน 3.75 ขึ้นไปทุกภาคเรียน [ภาพกิจกรรม] 
 • »30 มกราคม 2561 นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและค้นหาตัวเอง โดย พ.อ.นพ.พงศ์ศกดิ์ ตั้งคณา ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »27-28 มกราคม 2561 การแสดงละครของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ครูไหวใจร้าย ณ หอประชุมกันเกรา หอประชุมการเวก และหอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »20 มกราคม 2561 นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ณ ห้องออร์คิด 1 โรงแรมนิภาการ์เดนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [สรุปกิจกรรม] [ภาพกิจกรรม] 
 • »29 มกราคม 2561 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าอบรมและรับมอบทุนชุดทดสอบอัจอริยภาพสากลปีที่ 8 โดย มูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส ณ ห้อง SMC [ภาพกิจกรรม] 
 • »26 มกราคม 2561 ประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2560) ณ ห้องประชุม 114 [ภาพกิจกรรม] 
 • »25 มกราคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ จภ.60 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล โดยเป็นการแข่งขันระดับประเทศ และระดับนานาชาติ [ภาพกิจกรรม] 
 • »25 มกราคม 2561 กิจกรรม Re-x-ray ยาเสพติดนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา ในโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ณ หอประชุมมะฮอกกานี [ภาพกิจกรรม] 
 • »17-18,27 มกราคม 2561 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ น้ำตกรามัญ จังหวัดพังงา [ภาพกิจกรรม] 
 • »24 มกราคม 2561 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรพร้อมเหรียญรางวัลให้กับ ด.ญ.กฤษณา กล้าจริง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทกรีฑาวิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 13 - 15 ปี หญิง ในการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬา Sports Hero ภาค 4 โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 [ภาพกิจกรรม] 
 • »23 มกราคม 2561 คุณพงศ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า คุณสำราญ ทองมี พนักงานพิทักษ์ป่า พร้อมด้วย นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวจินตภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาพระแทว และคุณพงศ์ชาติ เชื้อหอม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนายภูวิศ พลรงค์ และนางสาวเสาวรส สวยสุน ครูผู้ควบคุมนักเรียนที่เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย [ภาพกิจกรรม] 
 • »23 มกราคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ การแกะสลักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 [ภาพกิจกรรม] 
 • »22 มกราคม 2561 กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยครูกลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »17-19 มกราคม 2561 ลูกเสือ เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เข้าค่ายพักแรม ณ น้ำตกโตนไพร อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา [ภาพกิจกรรม] 
 • »22 มกราคม 2561 การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้อง 114 [ภาพกิจกรรม]