ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานย่อย
แหล่งความรู้

หนังสือพิมพ์

นายเสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

การศึกษา :
  - ค.บ. พลศึกษา
  - กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ตารางเรียนภาค 2/2559

 สื่อการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

 การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560  
 
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ประเภทความสามารถพิเศษ [Download]
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ [Download]
 • เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ประเภทแกะสลักผักและผลไม้ [Download]
 • เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ประเภทดนตรีไทย [Download]
 • เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ประเภทดนตรีสากล [Download]
 • เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ประเภททัศนศิลป์ [Download]
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ [Download]
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) [ประกาศ]  [รายชื่อ]  [ใบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โครงการหลักสูตรนานาชาติ (IP) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ [ประกาศ]  [รายชื่อ]  [ใบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โครงการหลักสูตรนานาชาติ (IP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ [ประกาศ]  [รายชื่อ]  [ใบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โครงการหลักสูตรนานาชาติ Cambridge (IPC) [ประกาศ]  [รายชื่อ]  [ใบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) [ประกาศ]  [รายชื่อ]  [ใบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โครงการหลักสูตรนานาชาติ (IP) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ [ประกาศ]  [รายชื่อ]  [ใบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โครงการหลักสูตรนานาชาติ (IP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ [ประกาศ]  [รายชื่อ]  [ใบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โครงการหลักสูตรนานาชาติ Cambridge (IPC) [ประกาศ]  [รายชื่อ]  [ใบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา]
______________________________________________________
ประกาศรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]
ประกาศรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]
   

ข่าวรับสมัครงาน  
ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2559 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560
   
วัน เดือน ปี กิจกรรม
11 - 14 มีนาคม 2560 สอบGAT / PAT ครั้งที่ 2
13 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบ ม.1 - 6
13 มีนาคม 2560 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (เฉพาะ ม.3,ม.6)
13 - 15 มีนาคม 2560 สอบซ่อม ครั้งที่ 1 (ม.3, ม.6)
15 มีนาคม 2560 ส่งผลสอบซ่อม ครั้งที่ 1
15 - 17 มีนาคม 2560 สอบซ่อม ครั้งที่ 2 (ม.3, ม.6)
17 มีนาคม 2560 ส่งผลสอบซ่อม ครั้งที่ 2
20 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6
24 มีนาคม 2560 ส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
26 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3
31 มีนาคม 2560 นักเรียน ม.6 รับ ปพ.1
3 เมษายน 2560 ส่งผลเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2
3-4 เมษายน 2560 อบรมครู
4 เมษายน 2560 นักเรียน ม.3 รับ ปพ.1
6 เมษายน 2560 หยุดวันจักรี
13 - 15 เมษายน 2560 หยุดวันสงกรานต์
10 พฤษภาคม 2560 หยุดวันวิสาขบูชา
16 พฤษภาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560

ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • »22 มีนาคม 2560 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »21 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม ผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »21 มีนาคม 2560 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการพร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »20 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 กิจกรรมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 20-31 มีนาคม 2560 โครงการ IP และ IPC ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »13-17 มีนาคม 2560 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ณ ห้อง Boat Point โรงแรม Boat Lagoon Resort Phuket (โครงการหลักสูตร IP และ IPC) [ภาพกิจกรรม] 
 • »18 มีนาคม 2560 นางสุจิตรา พัฒนะกุุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี 2560 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »18 มีนาคม 2560 บรรยากาศการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี 2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สนามสอบโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »16 มีนาคม 2560 การประเมินครูอัตราจ้าง งบ อบจ. ณ ห้อง 114 [ภาพกิจกรรม] 
 • »13 มีนาคม 2560 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา และงานแนะแนว เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมวางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร [ภาพกิจกรรม] 
 • »12 มีนาคม 2560 การรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 โครงการ SMTE ,IP, IPC และการปฐมนิเทศนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม] 
 • »10 มีนาคม 2560 การประเมินพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ. ณ ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »9 มีนาคม 2560 การประเมินเพื่อพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ณ ห้อง 114 [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 มีนาคม 2560 การประเมินเพื่อพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ณ ห้อง 114 [ภาพกิจกรรม] 
 • »8 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนผักไห่ (สุทธาประมุข) จ.พระนครศรีอยุธยา [ภาพกิจกรรม] 
 • »7 มีนาคม 2560 การประเมินเพื่อพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ณ ห้อง 114 [ภาพกิจกรรม] 
 • »6 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูที่มาส่ง ครูเอกพจน์ เทศพันธุ์ จากโรงเรียนกระบุรี จังหวัดระนอง ในโอกาสย้ายมาโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »1-4 มีนาคม 2560 กิจกรรมการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 มีนาคม 2560 รองผู้อำนวยการจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ นายศุภมิตร ศันติวิชยะ นางสาวชญาณี พุ่มมาก เป็นตัวแทนโรงเรียนสตรีภูเก็ต นำของไปบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับผู้บริหาร โรงเรียนบ้านขอนหาด โรงเรียนดอนตาสังข์และโรงเรียนควนตาใส อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย และ อาจารย์ ดร.มานิดา ชอบธรรม จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มาติดตามเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลสำเร็จในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูที่ได้รับการอบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ 2560 ตามโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร๋ และคอมพิวเตอร์สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโครงการพิเศษ SSP [ภาพกิจกรรม] 
 • »1 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการเสถียร พลเยี่ยม เป็นตัวแทนโรงเรียนสตรีภูเก็ตในการรับมอบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ซึ่งให้กับนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต ที่เรียนดีมีฐานะยากจน โดยมี สพม.14 เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก [ภาพกิจกรรม]