สื่อการเรียนรู้ ครูแก้วตา ชูกลิ่น
วิชา ง23204 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2
   การใช้ Autodesk Inventor 1 [Download]
   การใช้ Autodesk Inventor 2 [Download]
   การใช้ Autodesk Inventor 3 [Download]