ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ.0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [Download]
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [Download]
ข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขได้) [Download]
   
   หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 [Download]
  การขับเคลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
  - หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ที่ 04244/1387 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 [Download]
  - แบบสอบถาม [Download]
  - แบบสำรวจคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สายงานการสอน [Download]
   ขอให้ข้าราชการครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรอกแบบสอบถาม และ แบบสำรวจคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สายผู้สอน แล้วส่งไฟล์กลับกลุ่มบริหารงานบุคคลที่ personalspk@gmail.com เพื่อดำเนินการรวบรวมส่ง สพม.14 ต่อไป
   
  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561 [รายละเอียด] 
  รายละเอียดตัวชี้วัดตามการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2561 [รายละเอียด]   [ต่อ]
  แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [รายละเอียด] 
    การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [รายละเอียด] 
    ว20/2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน [รายละเอียด] 
    ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [รายละเอียด] 
    ว22/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน [รายละเอียด] 
    มาตรการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา [รายละเอียด]  [เพิ่มเติม]
    แนวปฏิบัติเรื่องการลาของครูและบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
    ครูและบุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ที่นี่ [เข้าสู่เว็บไซต์]
    ครูและบุคลากร Download เอกสารเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ได้ที่ เอกสาร Download ของฝ่ายบริหารบุคคล