,
เอกสาร Download กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (สำหรับกรรมการประเมิน PA) [รายละเอียด]
 
-
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 3/ส) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู [รายละเอียด]
-
แนวทางการเตรียมรับการประเมินที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา (ร่องรอยหลักฐาน สารสนเทศที่สะท้อนความรู้ ความสามารถ) [รายละเอียด]
-
แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) [Download pdf]   [Download file word]
แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ [Download pdf]   [Download file word]
แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ [Download pdf]  [Download file word]
   
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู ปีงบประมาณ 2565 [รายละเอียด]
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2/ส) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
-
ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ [รายละเอียด]
 
-
ตำแหน่งคร วิทยฐานะชำนาญการ [รายละเอียด]
 
-
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด]
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ทุกตำแหน่ง ทุกสังกัด) [Download]
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายการสอน ทุกสังกัด
 
-
ตำแหน่งครูผู้ช่วย [รายละเอียด]
 
-
ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ [รายละเอียด]
 
-
ตำแหน่งคร วิทยฐานะชำนาญการ [รายละเอียด]
 
-
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด]
 
-
ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ [รายละเอียด]
 
-
ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ [รายละเอียด]
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายบริหารสถานศึกษา ทุกสังกัด
 
-
คำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ยังไม่มีวิทยฐานะ [รายละเอียด]
 
-
คำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ [รายละเอียด]
 
-
คำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด]
 
-
คำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ [รายละเอียด]
 
-
คำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ [รายละเอียด]
     
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
  ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) [Download]
  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ [Download]
  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ [Download]
  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ [Download]
  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ [Download]
   
เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21 3ด้าน 13 ตัวชี้วัด [Download]
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [Download]
แบบฟอร์ม การรายงานโครงการ/กิจกรรม 1 หน้า [Download]
การพิจารณาอนุมัติ / การอนุญาตการลาไปต่างประเทศ [Download]
   
การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมา ประจำปี 2566
หนังสือ ศธ 04320/4042 [Download]
หลักเกณ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา [Download]
แนวปฏิบัติการขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียบจักรพรรดิมาลา [Download]
ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา [Download]
แบบ ขร.4/37 [Download]

บันทึกข้อความมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ  [Download]
หลักฐานประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศ [Download]  แนวปฏิบัติขออนุญาตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม) [Download]
หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม [Download]
สัญญาจ้างครู/เจ้าหน้าที่อัตราจ้างชั่วคราว [Download]
แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร [Download]
ใบสมัครงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต [Download]
ขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการ [Download]
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ (บค.01) [Download]
แบบรายงานผลการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (รายงานเขต) [Download]
รายงานผลไปราชการ [Download]
เอกสารเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการประชุม อบรม สัมมนา [Download]
Leave Application Form [Download]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด และลากิจส่วนตัว [Download เป็น ไฟล์ word]     [Download เป็นไฟล์ pdf]  
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน [Download]