ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผนงาน

  • ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2559 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [Download]
  • ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2558 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 [Download]
  • ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2558 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 [Download]        
  • แผนควบคุมภายใน กลุ่มนโยบายและแผนงาน [Download]
  • แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงการ (ปีงบประมาณ 2559) [Download]