http://www.satreephuket.ac.th/registration

สถานที่ตั้ง เว็บไซต์การศึกษา


ห้องทะเบียนตั้งอยู่ที่ อาคารเฟื่องฟ้า
ชั้น 1 ห้องที่ 1 (211)กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ศูนย์ GPA
สพม. 14
สทศ.


   การยื่นคำร้องขอหลักฐานทางการเรียน (ปพ.1)

   
1. ให้นักเรียนกรอกรายละเอียดในแบบคำร้องขอ ปพ.1 ให้เรียบร้อยและชัดเจน
    2. ให้นักเรียนชำระค่าธรรมเนียมฉบับละ 5 บาท ที่ฝ่ายการเงิน ห้องธุรการ (112)
    3. ให้นักเรียนยื่นคำร้องพร้อมใบเสร็จที่ห้องทะเบียน
         ** ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับละ 20 บาท

   หลักฐานที่ใช้
  
รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. ชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

   ระยะเวลาดำเนินการ
  
 อย่างน้อย 3 วันทำการ

หน่วยงานภายใน

ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด

เอกสารดาวน์โหลด

โรงเรียนสังกัด สพม.14

  แบบคำร้องขอหลักฐานทางการเรียน     (ปพ.1) click ที่นี่
แบบคำร้องขอหลักฐานทางการเรียนเป็น
   ภาษาอังกฤษ click ที่นี่
 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานใน
   ทะเบียนนักเรียน click ที่นี่
 แบบคำร้องขอใบรับรองผลการเรียน
   (ปพ.7) click ที่นี่
แบบคำร้องขอลาพักการเรียน click ที่นี่
แบบรายงานตัวของนักเรียนที่ลาพัก
   การเรียน click ที่นี่
แบบคำร้องขอทะเบียนเรียนซ้ำ click ที่นี่
แบบคำร้องขอใบแทนใบสุทธิ click ที่นี่
แบบคำร้องขอประกาศนียบัตร / ใบแทน
   ประกาศนียบัตร click ที่นี่

   ารยื่นคำร้องขอใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7)

  1. ให้นักเรียนกรอกรายละเอียดในแบบคำร้องขอ ปพ.7 ให้เรียบร้อยและชัดเจน
  2. ให้นักเรียนยื่นคำร้องที่ห้องทะเบียน

   หลักฐานที่ใช้
  
รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. ชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

   ระยะเวลาดำเนินการ
 
  อย่างน้อย 1 วันทำการ

 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนเฉลิมเพระเกียรติฯ ภูเก็ต
รงเรียนเมืองถลาง
โรงเรียนกะทู้วิทยา
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

งานทะเบียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต
เลขที่ 1 ถนนดำรง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ : : 076-211034 ต่อ 107

e-mail : regis.stpk@gmail.com