ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12
*** ห้องเรียนต่อไปนี้ มีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน 1/1, 1/6, 2/2, 3/1, 3/2, 3/8, 3/9, 4/6, 4/7, 4/8, 5/5, 5/6, 5/7, 6/3, 6/4, 6/5, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11 (ข้อมูล ณ วันที่ 17/05/2562) ***