สื่อการเรียนรู้ และผลงานนักเรียน ครูจรัสศรี โต๊ะเต๊ะ

  ผลงานนักเรียน Google Site เรื่อง Sets

Click ที่ภาพ เพื่อเข้าสู่บทเรียน
   
ผลงานนักเรียน เรื่อง จำนวนจริง [รายละเอียด]
สื่อการเรียนรู้ MS Power Point เรื่อง SET [Download]
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล [รายละเอียด]