สื่อการเรียนรู้ วิชา ง23101 เทคโนโลยี 3
» สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างวิชา [รายละเอียด]
»หน่วยที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ [Download ใบความรู้]
  ใบงาน 1.1 [Download]
  ใบความรู้ เรื่อง การเขียน Script โครงสร้างโปรแกรมแบบทางเลือก [Download]
  ใบความรู้ เรื่อง การเขียน Script โครงสร้างโปรแกรมแบบวนซ้ำ [Download]
»หน่วยที่ 2 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ [Download]
»หน่วยที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน [Download]
  การใช้โปรแกรม MS Power Point [Download]