ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน รหัสวิชา ว30108 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
     
คำแนะนำ : ถ้านักเรียนต้องการ Download เนื้อหา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดใด ให้ Click ที่ภาพหน้าปกชุดกิจกรรมนั้น ๆ ค่ะ
 
 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด [Download ปก]

     
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 2 อัตราเร็วและความเร็ว [Download ปก]
     
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 3 ความเร่งและกราฟการเคลื่อนที่ [Download ปก]
     
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 4 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง [Download ปก]
     
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ [Download ปก]
     
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 6 การเคลื่อนที่แบบวงกลม [Download ปก]
     
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 7 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย [Download ปก]