เอกสารประกอบการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครูขนิษฐา โถวรุ่งเรือง

หน่วยที่ 1 เรื่อง เซลล์กับการรักษาดุลยภาพ

หน่วยที่ 2 ภูมิคุ้มกัน [PDF]   [PPT]

หน่วยที่ 3 พันธุกรรม

หน่วยที่ 4 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม [PDF]   [PPT]** หมายเหตุ นักเรียนสามารถเลือก Download เป็น pdf file หรือ Power Point **