วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้นำที่ดีของสังคม
เอกสารการแก้ 0, ร, มส, เรียนซ้ำ

     แบบฟอร์มแก้ 0, มส, เรียนซ้ำ ใช้แบบ สร.2
     แบบฟอร์มแก้ ใช้แบบ สร.3
 
1. แบบ สร.2 หรือ สร.3 เขียน 3 ฉบับ (ส่งงานวัดผล 2 ฉบับ เก็บไว้ที่กลุ่มสาระ 1 ฉบับ)
   ให้เขียนรายชื่อนักเรียนที่ต้องแก้ตัวทุกคน ทั้งแก้ตัวผ่าน และไม่ผ่าน สำหรับนักเรียนที่ไม่มาติดต่อขอแก้ตัว ให้เขียนกำกับไว้ในช่องหมายเหตุ 
2. แบบ สร.5 เขียน 2 ฉบับ (ส่งงานวัดผล 1 ฉบับ เก็บไว้ที่กลุ่มสาระ 1 ฉบับ)
   ให้เขียนเฉพาะนักเรียนที่แก้ตัวไม่ผ่าน รวมทั้งนักเรียนที่ไม่มาติดต่อสอบแก้ตัว
** ถ้านักเรียนแก้ตัวผ่านทุกคนในรายวิชานั้น ไม่ต้องเขียน สร.5
** แบบ สร.2, สร.3 และ สร.5 สามารถถ่ายเอกสารได้
** ให้หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจสอบและลงชื่อทุกแผ่นก่อนส่งงานวัดผล
  สามารถรับแบบ สร.2, สร.3 และ สร.5 ได้ที่ห้องวิชาการ หรือ Download ที่่ เว็บไซท์โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ