ขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการ
 
   1. กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ ตามบันทึกข้อความ พ 00/03 (เอกสารอยู่ในตู้เก็บเอกสารห้องหลักสูตร ช่อง 16)
  โดยผู้ขออนุญาตและหัวหน้ากลุ่มสาระ/งาน  ต้องลงชื่อในแบบฟอร์มให้เรียบร้อยก่อนส่งแบบฟอร์มดังกล่าวที่งานพัฒนาบุคลากร ห้องวิชาการ
  2. กรณีที่ต้องยืมเงินสำรองจ่ายเพื่อใช้ในการอบรม ประชุม สัมมนา ให้กรอกแบบฟอร์มสัญญารับรองการยืมเงิน
  พร้อมแนบคำสั่งหรือหนังสือราชการที่ให้ไปเข้าร่วมและแบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการที่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
  ที่งานการเงิน ห้องธุรการ
  3. หลังเสร็จสิ้นการไปราชการทุกครั้ง ต้องเขียนรายงานผลการไปราชการ ตามบันทึกข้อความ พ 00/04
  (เอกสารอยู่ในตู้เก็บเอกสารห้องหลักสูตร ช่อง 17)  พร้อมด้วยจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการประชุม อบรม
  สัมมนาแล้วนำส่งงานพัฒนาบุคลากร
    Download พ00/03           
    Download พ00/04
    Download แบบฟอร์มเอกสารเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม สัมมนา