วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นำคู่คุณธรรมจริยธรรม
ผลงานทางวิชาการ
ที่
ชื่อ -สกุล
ชื่อผลงาน
1
  นายศิวัฒน์ สมรักษ์  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอนรักษ์ป่าชายเลนและปะการังสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
2
  นายอำนวย ปุพเพตะนันท์  การศึกษาผลการใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
3
  นางพรรณี ยางทอง  รายงานประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชา ส30202 วิถีไทย เรื่องมารยาทไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4
  นางจันทร์เพ็ญ ใจกล้า  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องทวีปเอเชียด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค Jigsaw II สำหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต
5
  นางอรุณลักษณ์ ตัณฑุลมาศ  การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (โครงงาน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
6
  นางกัญญาภัคค์ เรืองอร่ามรัตน์  รายงานการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ วิชาการงานอาชีพและทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
7
  นางรัตยา แก้วทวี  รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนรหัสวิชา ง40105 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
8
  นางพรศรี ณ นคร  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องธาตุ และสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
9
นายประเสริฐ กนกผกา
การศึกษาผลการใช้บทเรียนโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 23101 เรื่อง ไฟฟ้าคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
10

นางสาวดวงรัตน์ เจษฎาพิพัฒน์

รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา ง 30103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

11

นางสาวกฤติลักษณ์ ลออโรจน์วงศ์

การศึกษาการสอนเรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นแบบผสมผสาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
12
นายสมปอง พรหมทอง
เอกสารประกอบการเรียนวิชา ศ 30207 ดนตรีสากล - ปฏิบัติทรัมเป็ต
13
นางสวนศรี เตี่ยวสกุล
พัฒนาการอ่านภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีภูเก็ตโดยใช้สื่อท้องถิ่นและอินเตอร์เน็ต
14
นางจินตนา วัฒนเวส

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะพื้นฐาน 10 สาระนาฏศิลป์ ศ 41101 เรื่อง ร็องเง็งในพิธีกรรมลอยเรือชาวเล จ.ภูเก็ต

15
นายสัญญา สัจจากุล
ชุดเอกสารประกอบการเรียน ศ 30207 ดนตรีสากล - การปฏิบัติกีตาร์
16
นางจรัสศรี มณีรวม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการปฐมพยาบาล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
17
นางเบญจมาภรณ์ พุ่มไสว การศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ ศ23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [รายละเอียด]
18 นางแก้วตา ชูกลิ่น การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายระบบ OBECLMS วิชาเทคโนโลยี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
19
นางสาวเนตรนรินทร์ ดอกกะฐิน    การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  [รายละเอียด]
20
นางธนัญญา ศิริวัฒน์   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
กลับหน้าหลัก