วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้นำที่ดีของสังคม
ผลงานทางวิชาการ
ที่
ชื่อ -สกุล
ชื่อผลงาน
1
  นายณัฐวัฒน์ ไผทรัตนเศรณี  รายงานการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
2
  นายกิตติ พฤติสืบ  การจัดการเรียนรู้โดยใช้สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐานแห่งความรู้ โรงเรียนสตรีภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
3
  นางสาวดวงกมล เอช  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามระบบการบริหารจัดการ และระบบคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
4
  นายทวีศักดิ์ หาญสมุทร  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี ว40223 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยสื่อประสมการสอน 210 หน้า
5
  นางลักษณา ศุทธากรณ์  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเรื่องเซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
6
  นางรานี สมรักษ์  รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง โดยใช้ชุดสื่อประสม
7
  นางสาวสุจิตรา อารยาพันธ์  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่มุ่งประสบการณ์ภาษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนอ่านด้วยโครงสร้างระดับยอดกับสอนการอ่านตามคู่มือครู
8
  นายศิวัฒน์ สมรักษ์  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอนรักษ์ป่าชายเลนและปะการังสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9
  นายอำนวย ปุพเพตะนันท์  การศึกษาผลการใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
10
  นางพรรณี ยางทอง  รายงานประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชา ส30202 วิถีไทย เรื่องมารยาทไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11
  นางจันทร์เพ็ญ ใจกล้า  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องทวีปเอเชียด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค Jigsaw II สำหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต
12
นางจิตลัดดา รัตนกิจโกศล
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อ33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์
13
  นางอรุณลักษณ์ ตัณฑุลมาศ  การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (โครงงาน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
14
  นางกัญญาภัคค์ เรืองอร่ามรัตน์  รายงานการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ วิชาการงานอาชีพและทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
15
  นางบุญมา เครือแก้ว  รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สถิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
16
  นางรัตยา แก้วทวี  รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนรหัสวิชา ง40105 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
17
  นางพรศรี ณ นคร  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องธาตุ และสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
18
  นางสุอาภรณ์ จันทร์เกิด ชุดการสอน เรื่อง กีฬาเทเบิลเทนนิส
19
นายสมชาย มาแจ่ม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี 2
20
นายประเสริฐ กนกผกา
การศึกษาผลการใช้บทเรียนโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 23101 เรื่อง ไฟฟ้าคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
21
นางละม้าย กิจอำไพพงศ์
แผนการสอนฉบับสมบูรณ์ รายวิชาฟิสิกส์ ว 021 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
22
นางรอยเดือน สุภาพ

การปรับปรุงการใช้แผนการสอนเพื่อพัฒนาการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ส 048 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

23

นางสาวดวงรัตน์ เจษฎาพิพัฒน์

รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา ง 30103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

24

นางสาวกฤติลักษณ์ ลออโรจน์วงศ์

การศึกษาการสอนเรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นแบบผสมผสาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
25
นายสมปอง พรหมทอง
เอกสารประกอบการเรียนวิชา ศ 30207 ดนตรีสากล - ปฏิบัติทรัมเป็ต
26
นางสวนศรี เตี่ยวสกุล
พัฒนาการอ่านภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีภูเก็ตโดยใช้สื่อท้องถิ่นและอินเตอร์เน็ต
27
นายบุญสิน เที่ยงธรรม
การพัฒนาการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล
28
นางนภัสวรรณ ศิริกุล
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา ง 40224 เรื่อง การร้อยมาลัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหอวัง
29

นางเพ็ญสิณี ไผทรัตนเศรณี

รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
30
นางจินตนา วัฒนเวส

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะพื้นฐาน 10 สาระนาฏศิลป์ ศ 41101 เรื่อง ร็องเง็งในพิธีกรรมลอยเรือชาวเล จ.ภูเก็ต

31
นายสัญญา สัจจากุล
ชุดเอกสารประกอบการเรียน ศ 30207 ดนตรีสากล - การปฏิบัติกีตาร์
32
นางจรัสศรี มณีรวม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการปฐมพยาบาล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
33
นางเบญจมาภรณ์ พุ่มไสว การศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ ศ23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [รายละเอียด]
34 นางนันทา สิทธิอัครพงศ์ การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ง23202 งานแกะสลัก เรื่อง การแกะสลักพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต [รายละเอียด]
35 นางแก้วตา ชูกลิ่น การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายระบบ OBECLMS วิชาเทคโนโลยี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
36
นางสุดารัตน์ สว่างแก้ว ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นแชร์บอล รหัสวิชา พ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต [รายละเอียด]
กลับหน้าหลัก