บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
ครูอุรัยนา นิลสมุทร
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูมัณฑนา มูซอ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูยวดยิ่ง ด้วงสุข
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูวิชาญ โสมณวัฒน์
ครูพรรณทิภา ทองนวล
ครูเณริศา พรหมวิลัย
ครูนันทพล แซ่หลิม
ครูวิทวัส พาหล
ครูศิวัตมิกา บุญชูวงค์
ครูปิยะลักษณ์ พรผล
ครูเนตรนรินทร์ ดอกกะฐิน
ครูจรัสศรี โต๊ะเต๊ะ
ครูหนึ่งฤทัย ชัยศิริ
ครูพรรณทิพา ชังอินทร์
ครูวรรณพร ช่วยสุด
ครูสุธาสินี ศิริวัฒน์
ครูเอกพจน์ เทศพันธุ์
ครูเนตรนภา จับปรั่ง
           
         
ครูภุมริน ทัสนะเมธี          


s