- จัดทำแผนปฏิบัติงาน /
   โครงการ
 - จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
 - จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
 - จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
 - ควบคุมการใช้เงิน
 - ประเมินผลการปฏิบัติงาน


 - จัดทำระเบียนสะสม
 - จัดหาและจัดทำเครื่องมือ
    ในการรวบรวมข้อมูล
    นักเรียน
 - บริการข้อมูล


 - จัดกิจกรรมคาบแนะแนว
 - ห้องบริการสนเทศ
 - บริการข้อมูลข่าวสาร


 - ให้คำปรึกษารายบุคคล
   รายกลุ่ม
 - ศึกษารายกรณี
 - ส่งต่อ


 - ด้านการศึกษา
 - ด้านทุนการศึกษา
   * ทุนขาดแคลน
   * กองทุนเงินให้กู้ยืม


 - ติดตามผลนักเรียน
    ที่จบหลักสูตร
 - ติดตาม ประเมิน
    การดำเนินงาน /
    โครงการ

 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-211034 งานแนะแนว ต่อ 108 โทรสาร 076-219522