บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
ครูพรศรี ณ นคร
ครูอลิสา มุสิกรักษ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูขนิษฐา โถวรุ่งเรือง
ครูนิสา พันละภะ
ครูปราณี อินสุทน
ครูวลัยลักษณ์ หนูสวัสดิ์
ครูจุฑามาศ ร่วมจิตร ครูสุจิตรา ชลธาร ครูเทียนชัย ทองวล ครูญาดานันท์ เกตุแก้ว ครูวนิดา ลำพล ครูระวีวรรณ เตชะรัตนมณี
ครูณฐกมล นิธิวัฒน์โรจนกุล
ครูขนิษฐา โตทวี ครูเฉลิมวุฒิ สุพัฒธี ครูอภิวัฒน์ หิรัญ ครูชาตรี ไทยดำ ครูเบญจพร จันทร์เพ็ญ
ครูกัญนัณนัฏตล์ โสะพันธ์ ครูธนัญญา ศิริวัฒน์ ครูตรีสวัสดิ์ รักหาบ ครูทวิชชัย พนังนุวงศ์ ครูแก้วตา ชูกลิ่น ครูวาสนา กุณฑลเบ็ญจะ
   
ครูณรงค์ศักดิ์ ขุนนะ ครูจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์ ครูประวิทย์ เพชรดี ครูจารุวัฒน์ จันทร์เส้ง