บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
ครูธนา เธียรสุคนธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูขวัญตา คชรินทร์
ครูพรรณี ยางทอง
ครูนวลตา จันทร์พานิชย์
ครูวัชริศร์ ปัญญาพุฒินันท์ ครูทิพย์วรรณ ลีลาอริยะ
ครูเด่น นวลปาน
ครูพิศมัย โอยสวัสดิ์ ครูชญาณี มณีพงษ์ ครูวิทยา พรหมแก้ว ครูกนกวรรณ พบสถาน ครูนันทา แพ่งประสิทธิ์