กำหนดการสอนและการวัดประเมินผล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา  
1. ท31101 ภาษาไทย 1 ::รายละเอียด::
2. ค31101 คณิตศาสตร์ 1  
3. ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน ::รายละเอียด::
4. ว30102 เคมีพื้นฐาน 1 ::รายละเอียด::
5. ว30103 เคมีพื้นฐาน ::รายละเอียด::
6. ว30105 ชีววิทยาพื้นฐาน ::รายละเอียด::
7. ส31101 สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ::รายละเอียด::
8. ส31102 ประวัติศาสตร์ ::รายละเอียด::
9. พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา  
10. ศ31101 ทัศนศิลป์ ::รายละเอียด::
11. ศ31102 นาฏศิลป์ ::รายละเอียด::
12. ง30101 เทคโนโลยี 4 ::รายละเอียด::
13. ง30102 การงานอาชีพ 4 ::รายละเอียด::
14. อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ::รายละเอียด::
15. ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่ม  
16. ว30201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 ::รายละเอียด::
17. ว30221 เคมีเพิ่มเติม 1 ::รายละเอียด::
18. อ31201 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ::รายละเอียด::
19. พ21201 วอลเลย์บอล 1  
20. ง30201 มัลติมีเดีย
21. ง30202 หัตถศิลป์ ::รายละเอียด::
22. ง30203 อาหารพื้นเมือง 2 ::รายละเอียด::
23. อ31202 อังกฤษการอ่าน 1 ::รายละเอียด::
24. อ31203 อังกฤษรอบรู้ ::รายละเอียด::
25. จ31201 ภาษาจีนเลือก 1 ::รายละเอียด::
26. ญ31201 ภาษาญี่ปุ่นเลือก 1  
27. ซ30201 ภาษารัสเซียเลือก 1  
28. ต30201 ภาษาพม่าเลือก 1  
29. ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส  
30. ย31201 ภาษาเยอรมัน 1  
31. อ31204 มัคคุเทศก์น้อย 1  
32. ส31202 โลกปริทรรศน์