กำหนดการสอนและการวัดประเมินผล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา  
1 ท32101 ภาษาไทย 1 ::รายละเอียด::
2 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 ::รายละเอียด::
3 ส32101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ::รายละเอียด::
4 ส32102 ประวัติศาสตร์ ::รายละเอียด::
5 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  
6 ศ32101 ศิลปะดนตรี ::รายละเอียด::
7 ศ32102 ทัศนศิลป์ ::รายละเอียด::
8 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ::รายละเอียด::
9 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่ม 3 ::รายละเอียด::
10 ค32202 คณิตศาสตร์พิเศษ 1 ::รายละเอียด::
11 ว30203 ฟิสิกสฺเพิ่มเติม 3 ::รายละเอียด::
12 ว30223 เคมีเพิ่มเติม 3  
13 ว30242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 ::รายละเอียด::
14 ว30284 โครงงานวิทย์ 2 ::รายละเอียด::
15 ว30285 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ::รายละเอียด::
16 ง30210 การโปรแกรม ฯ  
17 ง30214 การประกอบอาหาร  
18 ง30205 การโรงแรม  
19 อ32201 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 ::รายละเอียด::
20 อ32202 อังกฤษการอ่าน 3 ::รายละเอียด::
21 อ32203 อังกฤษรอบรู้ 3 ::รายละเอียด::
22 อ32204 อังกฤษการแปล 1 ::รายละเอียด::
23 จ30203 ภาษาจีนเลือก 3 ::รายละเอียด::
24 จ30203 ภาษาจีนเลือก 3 ห้อง 5/13 ::รายละเอียด::
25 จ32201 ภาษาจีน 3  
26 ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3  
27 ญ30203 ภาษาญี่ปุ่นเลือก 3  
28 ต30203 ภาษาพม่าเลือก 3  
29 ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3  
30 ย32201 ภาษาเยอรมัน 3  
31 ท32201 พัฒนาทักษะภาษาไทย 1 ::รายละเอียด::
32 พ32202 แบดมินตัน  
33 ง30219 ธุรกิจทั่วไป ::รายละเอียด::