บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
ครูลิขิต หล้าแหล่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูณีรนุช รักษาราษฎร์
ครูทัศสิรี ฉายขจร
ครูสุจินต์ แผลงเดชา ครูเย็นใจ ทองภิญญโญชัย
ครูปัทมน กอตระกูลสิน
ครูอุษา ศรีสวัสดิ์ ครูรัตนา ประหยัดทรัพย์ ครูนิสานาถ สงรักษ์ ครูสันติราษฎร์ ศรีหะรัญ ครูกาญจนา ทองตะโก ครูสโรชา หยีสอีด


ครูณัฐวุฒิ ทิพย์เนตรสกุล ครูกนกรส บุษยา