เอกสาร Download กลุ่มบริหารวิชาการ
 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [Download]
  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นภูเก็ต [Download]
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชดเชย [Download]
 

แบบรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด ระลอก3 [Download]

  แบบสำรวจนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าใช้อีเมล์ @satreephuket.ac.th [Download]
  แบบรายงานการสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom [Download]
  แบบรายงานหนังสือคงเหลือ ,รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางรายการหนังสือเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2567 ,รายการหนังสือเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2567 [Download]
  แบบฟอร์มลงทะเบียนการรับหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563 [Download]
  แบบฟอร์มรหัสชั้นเรียนใน Google Classroom สำหรับการเรียน Online [Download]
  บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคุมสอบ [Download]
  บันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) [Download]
  แบบจัดอัตรากำลังครูรายบุคคล [Download]
  แบบบันทึกข้อความมอบหมายงานในหน้าที่ของครู [Download เป็นไฟล์ pdf]    [Download เป็นไฟล์เวิร์ด]
  แบบ ขร.1 บันทึกข้อความนักเรียนขาดเรียนรายวิชา [Download]   
  การศึกษานักเรียนเฉพาะกรณี (Case study) [Download]   
  คำร้องขอลาพักการเรียน [Download]   
  แบบรายงานตัวนักเรียนที่ลาพักการเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต [Download]   
  แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC (Log Book) [Download]   
  แบบฟอร์ม บทคัดย่อรายงานการวิจัยในชั้นเรียน [Download]
  แบบนำเสนอโครงการ (วิชาหน้าที่พลเมือง) [Download]
  แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ [Download]
  การนำเสนอนวัตกรรม วิธิปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) [Download]
  แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายบุคคล [Download]    
  แบบสำรวจผลการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน [Download]    
  สรุปการส่งบันทึกหลังสอน และสมุดสำรวจเวลาเรียน [Download]    
  แผนการดำเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [Download] แผนดำเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์รายบุคคล [Download]   
  แบบจัดอัตรากำลังครูรายคน [Download]  ตารางจัดอัตรากำลัง [Download]
   แบบฟอร์มบันทึกคะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชา [Download]   
   แบบฟอร์มโครงการสอน โรงเรียนสตรีภูเก็ต [Download]  
   แบบประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต [Download]  
  แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้  [Download]
  แบบตรวจแผนการเรียนรูู้้  [Download]  
  บันทึกการนิเทศการสอน  [Download]   
งานแนะแนว
   แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) [Download]
   แบบสรุปเรียงลำดับทุนการศึกษา(นน.01) [Download]
   แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน [Download]
   
งานวัดผล
  ระเบียบโรงเรียนสตรีภูเก็ต ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พ.ศ.2552 [Download]
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [Download]
  แบบฟอร์มการติดตามการเรียนซ้ำของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 [Download]
  รายงานการเรียนซ้ำ  [Download]
  แบบสำรวจวิชาสอบ  [Download]
  แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 %  [Download]
  The Students' Class Attendance Record of Less than 80% Total Studying Periods and are not allowed to attent the Final Test  [Download]
   Exam Title Format [รายละเอียด]
   แบบฟอร์มหัวข้อสอบ [รายละเอียด]
  สมุดประเมินผลการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง (Assessment Record ) [ปก]   [ตารางบันทึกคะแนน]
  แบบฟอร์มสมุดเก็บคะแนน ปพ.5 [ปกหลังด้านใน]  [ตารางคะแนนและแบบบันทึกความดี]  [ปกหน้าและด้านใน]   
  แบบบันทึกการแก้คุณลักษณะอันพึงประสงค์  [Download]
  แบบบันทึกการรับ-ส่งผลแก้ 0, ร, มส, เรียนซ้ำ [Download]
  สร. 2 (ภาษาไทย) [Download]   
  สร. 2 (ภาษาอังกฤษ)  [Download]   
  แบบขออนุมัติผลการเรียน “ร”  [Download]
  แบบฟอร์มเปลี่ยนกรรมการกำกับการสอบกลางภาค / ปลายภาค (ครูคุมสอบ) [Download]
  วิธีการปฏิบัติงานวัดผล  [Download]
  วิธีการเขียนเอกสารส่งผลการสอบแก้ 0, ร, มส, เรียนซ้ำ ส่งงานวัดผล  [รายละเอียด]
  สถิติผลการสอบรายวิชา  [Download]
  แผนภาพแสดงกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา   [Download]
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  แบบฟอร์มรายงานผลการแก้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [Download]