อาคาร 7 : อาคารชงโค

 
 
      ชงโคเป็นไม้ต้นที่แสดงถึงความอดทนอดกลั้น เดิมปลูกมากตามแนวคลองบางใหญ่ หายไปเมื่อครั้งสร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกไว้ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนครั้งแรก นับเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง