นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
 
 
 
 
 หน่วยงานย่อย

ผลงานนักเรียน

ผลงานดีเด่น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 
 
”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาหรือเงินระดมทรัพยากร
ปีการศึกษา 2567 [Download] /เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียน/ ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา 2567
 
 
 
 

 

  
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2567)
  ประจำปีงบประมาณ 2567 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง สัญญาซื้อขายหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 สัญญาเลขที่ 2/2567 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 [Download]
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2567 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [Download]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2567 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 [Download]
 • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สัญญาเลขที่ 2/2567 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง สัญญาเลขที่ 1/2567 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2566 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ใช้ในราชการ [1.ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต] [2.เอกสารการขายทอดตลาด] [3.บัญชีรายการที่จะขายทอดตลาด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย [รายละเอียด]
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต]
  [2.เอกสารประกวดราคาซื้อฯ] [3.แบบ บก.06] [4.ขอบเขตงานและคุณลักษณะ]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ขาเหล็ก จำนวน 335 ชุด สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 [รายละเอียด]
 • สัญญาซื้อขายหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566 สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 20 เมษายน 2566 [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก [รายละเอียด]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  รหัสโครงการ P66030026680 โครงการหนังสือเรียน เรียนปรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566 [รายละเอียด]
 • <<ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา >>    

 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (นักการภารโรง) [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย และฟิสิกส์ [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (นักการภารโรง) จำนวน 3 อัตรา [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาไทย และวิชาฟิสิกส์ [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 3 อัตรา และวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่งครผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 อัตรา [ประกาศ]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเเลือกป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งาหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่วยสอน เอกภาษาไทย โครงการนานาชาติ 1 อัตรา [ประกาศ]
 • ประกาศโรงเรียสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่วยสอน เอกภาษาไทย โครงการนานาชาติ [ประกาศ]

 

<<ข่าวรับสมัครงานที่ผ่านมา>>      

 
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน
  แก่นักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 [Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  ประจำปีการศึกษา 2567 [Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าแผนการเรียน
  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 [Download]
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าแผนการเรียนในระดับชั้น
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 [Download]
 • ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องแจ้งวันหยุดเรียนภายใน ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ประเภทห้องเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2567 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนแก่่นักเรียน ภาคเรียนที่ 2
  ปีการศึกษา 2566 [Download] ใบแสดงเจตจำนงค่าอุปกรณ์การเรียน [Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องผลการทดสอบความรู้สู่รั้วขาวน้ำเงิน (SPK Pre-test) ครั้งที่ 2
  ปีการศึกษา 2566รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1-10[Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบความรู้สู่รั้วขาวน้ำเงิน
  (SPK Pre-test) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 [Download]
 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 [Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องแจ้งการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 [Download]
 • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ผลการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 [Download]
  ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 [Download]
 • ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  ประจำปีการศึกษา 2566 [Download]
 • ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า
  สตรีภูเก็ตปี 2567-2568 [ประกาศ]
<<ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา>>

 

 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ม. 1
ม. 2
ม. 3
ม. 4
ม. 5
ม. 6
ตารางเรียน เริ่มใช้วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ภาพกิจกรรม
ข่าว /เหตุการณ์ที่ผ่านมา   
 • » 14 มิถุนายน 2567กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย “เด็กสตรี มีมารยาท”
  รอบชิงชนะเลิศ เวลา 14.35-16.30 น. ณ หอประชุมการเวก[รายละเอียด]
 • » 14 มิถุนายน 2567 งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะ ในหัวข้อ "นักเรียนวัยใส ให้ใส่ใจในการ
  เลือกซื้อผลิตภัณฑ์" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 จำนวน 90 คน ณ หอประชุมกันเกรา โดยมี นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน
  รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด [รายละเอียด]
 • »14 มิถุนายน 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรม Consolidating Your
  Statement of Purpose (SoP) and Doing a Mock Interview สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 37 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
  โดยตลอดทั้ง 2 วันนักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนแนะนำตนเอง (SoP) และการฝึกสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีคุณเศวตฉัตร
  จับศิลป์ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องชงโค 4[รายละเอียด]
 • » 14 มิถุนายน 2567กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา
  2567 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนทั้งระดับชั้น ม.ต้น ม.ปลายให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และพัฒนาทักษะในการแข่งขันทาง
  คณิตศาสตร์ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท คือ ซูโดกุ, ต่อสมการคณิตศาสตร์, อัจแริยภาพทางคณิตศาสตร์, คิดเลขเร็ว และสร้าง
  ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP โดยมี นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  สตรีภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิด[รายละเอียด]
 • » วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2567 "วันทนาจาริยคุณ" ณ หอประชุมมะฮอกกานี
  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ระลึกถึงพระคุณครูที่ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้เรา โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
  เป็นประธานในพิธี [หอประชุมกันเกรา][หอประชุมการเวก] [หอประชุมมะฮอกกานี]
 • » 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดย นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูผู้ดูแลโครงการ
  โรงเรียนสุจริต และนักเรียนแกนนำ ร่วมต้อนรับนายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องประชุมชงโค 1 ทั้งนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรกับนักเรียนแกนนำ
  โรงเรียนสุจริตที่ได้รับรางวัล "ชมเชย อันดับที่ 1" จากโรงเรียน 40 ทีมทั่วไประเทศ ผลงานโครงการบอร์ดเกม เรื่อง ตามล่าหาคนโกง
  (The Cheater Game) ในโครงการเยาวชนไทย "ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ" ประจำปีงบประมาณ 2567 และครูที่ปรึกษา
  โครงการด้วย[รายละเอียด]
 • » 12 มิถุนายน 2567การประกวดจัดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 [รายละเอียด]
 • » 9 มิถุนายน 2567 นักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้เตรียมความพร้อมก่อนสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ
  ในระดับอุดมศึกษา โครงการ "ใจดี พี่ติวให้" โดยบริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมตัวสำหรับการสอบ
  แข่งขันและเตรียมตัวล่วงหน้า และเทคนิคในการสอบ TGAT TPAT และ A-level อีกทั้งยังได้รับการแนะแนวให้ความรู้รวมเทรนอาชีพ
  ในอนาคตด้วย ณ หอประชุมมะฮอกกานี โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดย
  งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ[รายละเอียด]
 • » 7 มิถุนายน 2567 งานคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพแกนนำและพัฒนยาศักยภาพ
  คณะกรรมการนักเรียน “The Power of SPK#2 ค่ายผุ้นำนักกิจกรรมใต้ร่มชงโค” อบรมให้แก่คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2567 และหัวหน้าห้องเรียนทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตย ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และประดับเข็มเกียรติยศสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีเปิด [รายละเอียด]
 • » 7 มิถุนายน 2567 รงเรียนสตรีภูเก็ต โดย นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายสันติราษฎร์ ศรีหะรัญ
  หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ คณะกรรมการกลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ และตัวแทนนักเรียน ร่วมต้อนรับและส่งมอบรถยนต์ราชการ
  ประเภทรถตู้ จำนวน 1 คัน ทะเบียน นข3728 ภูเก็ต ให้กับโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” โดยมี นางสาวปาจรีย์ สุวัตถิกุล
  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะ เป็นผู้รับมอบ จากนั้นเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนโครงการนานาชาติ IP และ IPC และอาคารต่าง ๆ โดยรอบโรงเรียน[รายละเอียด]
 • » 4 มิถุนายน 2567 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมรับมอบครุภัณฑ์ภายใต้โครงการโรงเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต Coding for Better Life จาก นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และร่วมรับฟังการปาฐกถาในห้วข้อ "การขับเคลื่อนนโยบายโค้ดดิ้ง เพื่อการศึกษา"​ ณ​ ห้องประชุมคอซิมบี้ อบจ.ภูเก็ต[รายละเอียด]
 • » 4 มิถุนายน 2567 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ต้อนรับและประสานงานกับนายศุภโชค ละอองเพชร
  รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และคณะ ที่ลงพื้นที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตรวจสอบกรณีกลิ่นน้ำเสียในคลองบางใหญ่
  หลังได้รับการประสานงานจากผู้อำนวยการโรงเรียนว่า น้ำในคลองบางใหญ่ช่วงที่ไหลผ่านบริเวณโรงเรียนส่งกลิ่นรบกวนการเรียนการสอน
  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักช่าง จึงดำเนินการฉีดหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM เพื่อช่วยกำจัดกลิ่น เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น บรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียน [รายละเอียด]
 • » 3 มิถุนายน 2567 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการ
  โรงเรียน พร้อมด้วยบตัวแทนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาระวิทยาศาสตร์) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
  และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมมหิศรภักดี ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต[รายละเอียด]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในโรงเรียน
101   ประชาสัมพันธ์
102   ผู้อำนวยการ
103   กลุ่มการเงินและบัญชี
104   กลุ่มบริหารงานบุคคล
105   ปกครอง
106   วิชาการ
107   ทะเบียน
108   แนะแนว
109   บริการ
110   ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 423
111   -
112   พัสดุ
113   โสตทัศนศึกษา (เก่า)
114   ไฟฟ้า
115   คหกรรม
116   เกษตร
117   กิจกรรม
118   พยาบาล
119   วิทยาศาสตร์
120   สหกรณ์
121   ภาษาไทย
144   EP (726)
145   ญี่ปุ่น
146  ดนตรีไทย
147   ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ
148   สึนามิ
149   เอกสารการพิมพ์
151   ห้องครูเวรด้านหลัง
153   ห้องราชวงศ์
154   ห้อง TOT (336)
156  ศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
157  ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต
158   ภาษาจีน
159   LAB คณิต (531)
160   ป้อมยามอาคาร 7
161   ห้องสมุด EP
162   RESOURCE CENTER
163   -
164   EP (736)
122   ห้องสมุด
123   ศิลปะ
124   ธุรกิจ
125   -
127   ยาม
128   บ้านและครอบครัว
129   ห้องพักครูเวรกลางคืน
130   พลานามัย / สุขศึกษา
131   คณิตศาสตร์
132   สังคม
133   หลักสูตร/พัฒนาบุคลากร
134   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
135   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (516)
136   ห้อง ERIC (512)
137   ซาวด์แลป 526
138   ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
139   ห้องสมุด IT
140    -
141   นาฏศิลป์
142   ดนตรีสากล
143   ศูนย์ภาษาเยอรมัน / ฝรั่งเศส

เพลง 111 ปี .. ศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต