ข่าวประชาสัมพันธ์

     » นักเรียนและผู้สนใจสามารถเลือกชมภาพสำมะงาได้ จาก http://www.satreephuket.ac.th/tree_work

 พืชศึกษา : สำมะงา

» ภาพสำมะงา [ดูภาพ]

พรรณไม้ในโรงเรียน

» สาละลังกา
» กรรณิการ์
» ทองอุไร
  


กิจกรรมที่ผ่านมา

» 9 พฤษภาคม 2556 กิจกรรมเตรียมความพร้อม นักเรียน ม.4 [ดูภาพกิจกรรม]
   
» 7 พฤษภาคม 2556 กิจกรรมเตรียมความพร้อม นักเรียน ม.1 [ดูภาพกิจกรรม]
   
  » เดือน เมษายน 2556 ครูและนักเรียนออกสำรวจและเก็บตัวอย่างสำมะงาในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไปนี้
   
     - เกาะสิเหร่ อ.เมือง ภูเก็ต [ดูภาพกิจกรรม]
   
     - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต [ดูภาพกิจกรรม]
   
     - บ้านท่าหลา ตำบลป่าคลอก อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต [ดูภาพกิจกรรม]
   
     - ศูนย์นวัตกรรมอุทยานฯ และพื้นที่คุ้มครองทางทะเลจังหวัดภูเก็ต [ดูภาพกิจกรรม]
   
     - สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 23 [ดูภาพกิจกรรม]
   
     - อุทยานแห่งชาติสิรินาถ [ดูภาพกิจกรรม]
   
» 25 มีนาคม 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์สำหรับครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต [ดูภาพกิจกรรม]
   
» 7 มีนาคม 2556 ผู้บริหารและครูโรงเรียนปากเกร็ดมาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน [ดูภาพกิจกรรม]
   
» 1-2 มีนาคม 2556 การประชุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มจังหวัด พังงา ภูเก็ต ระนอง ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร [ดูภาพกิจกรรม]
   
» 18 ธันวาคม 2555 อบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับการศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน [ดูภาพกิจกรรม]
   
» 29-30 พฤศจิกายน 2555 การประชุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มจังหวัด พังงา ภูเก็ต ระนอง ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร [ดูภาพกิจกรรม]
   
» 24-26 กรกฎาคม 2555 คณะทำงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อบรม 5 องค์ประกอบที่ มอ.สุราษฎร์ธานี [ดูภาพกิจกรรม]