ความเป็นมาของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

     » สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์พืชพันธุ์ชนิดต่างๆ โดยให้มีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ เพื่อปลูกฝังอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณในท้องถิ่น ดังนั้นในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2537 ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ประธานคณะกรรมการการบริหารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดหาสถานศึกษาร่วมสนองโครงการในพระราชดำริฯ โดยการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และคุณอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ซึ่งมีความคุ้นเคยและรู้จักสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นอย่างดี พร้อมกับคุณจำเรียง ปิติกุลสถิต จึงได้เชิญ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ให้มาเยี่ยมชมโรงเรียนสตรีภูเก็ต และได้พบกับท่านผู้อำนวยการ (ผู้อำนวยการสุรางค์ บุญฮก) เมื่อโรงเรียนทราบจุดประสงค์ก็ตัดสินใจร่วมสนองโครงการในพระราชดำริฯ โดยการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทั้งนี้เพราะเห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พรรณไม้พื้นเมือง อันจะเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชาติพืชศึกษา : สำมะงา

» ภาพสำมะงา [ดูภาพ]

พรรณไม้ในโรงเรียน

» สาละลังกา
» กรรณิการ์
» ทองอุไร