เกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจ

วันที่ 14 สิงหาคม 2540

     ได้รับคัดเลือกผลงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ดีเด่น เข้ารับพระราชทานป้ายจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2541

     ได้รับคัดเลือกจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยคัดเลือกโรงเรียนสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ที่มีผลงานดีเด่น เข้าร่วมจัดนิทรรศการในวันพืชมงคล ณ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

วันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2541

     สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา4 ขอความร่วมมือให้ไปร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการกรมสามัญศึกษา ปี 2541 ในหัวข้อ “การจัดสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งการเรียนรู้” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2541

     ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ความว่า คณะกรรมการโครงการฯ คัดเลือกผลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อนำไปจัดนิทรรศการ ณ สวนพฤกษศาสตร์คิว ประเทศอังกฤษ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ปาฐก ประจำปี ระหว่างวันที่ 9 – 17 ธันวาคม 2541

วันที่ 21 มกราคม 2542

     ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอนวาดภาพศิลปะเหมือนจริงทางพฤกษศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2542 เวลา 09.30 น.

วันที่ 30 มกราคม 2542

     ได้รับเชิญจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สวนจิตรลดา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาพืชมีชีวิตและการใช้ประโยชน์จากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ของกลุ่มโรงเรียนสามัญศึกษา เขตภาคอีสาน ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2542

     เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายรายงานผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต เนื่องในวันพืชมงคล ณ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2543

     ได้รับเชิญจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สวนจิตรลดา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

วันที่ 26 เมษายน 2543

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2548

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิเจ้าฟ้ามหิดลดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันที่ 11 มีนาคม 2551

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารฉลองราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา


พืชศึกษา : สำมะงา

» ภาพสำมะงา [ดูภาพ]

พรรณไม้ในโรงเรียน

» สาละลังกา
» กรรณิการ์
» ทองอุไร